Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce PhDr. Lukáša Copuša, PhD.


20. 05. 2021 17.33 hod.

Pozvánka
 
V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývam na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Katedry manažmentu, Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave,

PhDr. Lukáša Copuša, PhD.,

téma habilitačnej prednášky:
„Organizačná kultúra a jej význam”

téma habilitačnej práce:
„Organizačná kultúra a jej motivačný potenciál“,

ktorá sa bude konať dňa 09. 06. 2021 o 14:00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aLtg-y8nY2C5eTh0fz1s9WvDPQSOs3Lr4Vb0bUd3bMxA1%40thread.tacv2/1621510209832?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d


prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK