Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce PhDr. Ing. Pavla Križa, PhD., MBA,


21. 09. 2022 11.50 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Katedry ekonómie a financií, Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave, v odbore manažment,

PhDr. Ing. Pavla Križa, PhD., MBA,


téma habilitačnej prednášky:
„Determinanty riadenia spoločenskej zodpovednosti s ohľadom na jej princípy, oblasti, postupy a rozhodnutia ”

téma habilitačnej práce:
„Holistický prístup k aspektom spoločenskej zodpovednosti a jeho vplyv na riadenie podnikov“,

ktorá sa bude konať dňa 05. 10. 2022 o 10:00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVdkCkSpVwhZVo9tulGkSL9_8k_k3S9SXtAQ7YShpb8s1%40thread.tacv2/1663574889665?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.       dekan FM UK      predseda VR FM UK