Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce PhDr. Daniely Majerčákovej, PhD., MBA


02. 09. 2021 11.01 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky Katedry medzinárodného manažmentu, Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,


PhDr. Daniely Majerčákovej, PhD., MBA


téma habilitačnej prednášky:
„Manažment udržateľných financií”

téma habilitačnej práce:
„Inovatívne aspekty finančných aktív“

ktorá sa bude konať dňa 13. 09. 2021 o 11.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9y35XD2puIVexiKgBgL1mw4AURBuBP_68E29jHkWBmI1%40thread.tacv2/1630062922003?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.
       dekan FM UK
      predseda VR FM UK