Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Tomáša Domonkosa, PhD.


06. 12. 2021 13.58 hod.

PozvánkaV zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Univerzity Komenského v Bratislave,Ing. Tomáša Domonkosa, PhD.téma habilitačnej prednášky:„Fiškálne efekty migrácie”téma habilitačnej práce:„Inkluzívny rast a jeho ekonomické efekty“ktorá sa bude konať dňa 09. 12. 2021 o 10:00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9BvTZ7UQ4eoYBXogOerf-mMxvH3R5mvl3bJZ5VDs2Tk1%40thread.tacv2/1637936130047?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.       dekan FM UK      predseda VR FM UK