Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Martiny Mokrišovej, PhD.


01. 10. 2022 09.43 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu , Prešovskej univerzity v Prešove, v odbore manažment,

Ing. Martiny Mokrišovej, PhD.,


téma habilitačnej prednášky:
„Meranie výkonnosti podnikov s využitím metódy Data Envelopment Analysis ”

téma habilitačnej práce:
„Aplikácia variantných metód pri hodnotení výkonnosti podnikov“,

ktorá sa bude konať dňa 12. 10. 2022 o 13:30 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3alJACuJNlHlKpNjOnCyYRswgOOpNRGpaghaHRxg8IIdU1%40thread.tacv2/1664447024838?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.       dekan FM UK      predseda VR FM UK