Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Mareka Csabaya, PhD.


20. 09. 2021 13.14 hod.

Pozvánka

V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogického pracovníka Fakulty ekonómie a podnikania, Paneurópskej vysokej školy,


Ing. Mareka Csabaya, PhD.téma habilitačnej prednášky:
„Základné modely riadenia ekonomickej diplomacie”

téma habilitačnej práce:
„Ekonomická diplomacia“

ktorá sa bude konať dňa 29. 09. 2021 o 13.00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční aj online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej:

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae23qvXiotYL0SkY9iPXFkCW6h6o89M-IsKCPO5Qz7Nk1%40thread.tacv2/1631781598522?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22f95e29ab-ff85-45bb-a92d-cbf0e51e8413%22%7d
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v. r.
       dekan FM UK
      predseda VR FM UK