Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Ing. Jarmily Wefersovej, PhD.


28. 05. 2019 09.13 hod.

Pozvánka
 
V zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce pedagogickej pracovníčky Fakulty managementu UK v Bratislave

Ing. Jarmily Wefersovej, PhD.


téma habilitačnej prednášky:
„Arbeitsrechtliche Beziehungen in der kollaborativen Wirtschaft“    

téma habilitačnej práce:
„Kollaborative Wirtschaft, Sharing Economy“,

ktorá sa bude konať dňa 12. 06. 2019 o 13:00 hod v miestnosti č. 14 na 4. poschodí FM UK, Odbojárov 10, Bratislava.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., v.r.
dekan FM UK
predseda VR FM UK