Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Valerie Busse, MSc.


22. 06. 2020 10.46 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

8. júla 2020 o 12:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Valerie Busse, MSc.
doktorandky FM UK, na tému:

Decision Making in Crowdfunding – Applying Theory of Behavior and Exemplary Empirical Validation
Rozhodovanie v crowdfundingu – uplatňovanie teórie správania a exemplárnej empirickej validácie
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Školiteľkou je prof. Ing. Natalia Kryvinska PhD.


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty