Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Stephanie Anny Burghart


24. 08. 2020 19.16 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

10. septembra 2020 o 11:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, (4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce
                
Stephanie Anny Burghart
externej doktorandky  FM UK, na tému:

Risikomanagement der Beschaffung deutscher mittelständischer Industrieunternehmen mit Fokus auf Versorgungssicherheit

Riadenie rizík pri obstarávaní v nemeckých stredne veľkých priemyselných podnikoch so zameraním na bezpečnosť dodávok


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Ladislav Mura, PhD.
prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.        

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.