Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Rajesh Mehta


01. 01. 2018 11.00 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

2. februára 2018 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
Rajesh Mehta

externého doktoranda  FM UK, na tému:

End-to-End Service Processes Management on Clouds: Analysis of eTOM/ITIL Integration Challenges

Manažment koncových procesov v cloudoch: analýza integračných výziev eTOM/ITIL


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:          
prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
Školiteľom je prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.