Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Petra Nováčeka


08. 08. 2023 23.00 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. augusta 2023 o 10:45 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Petra Nováčeka

denného doktoranda FM UK, na tému:

Využívanie nerastnej suroviny bentonitu v rámci rozvoja podnikania na Slovensku
Usage of Mineral Raw Material "Bentonit" in Developing Entrepreneurship in Slovakia
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. Ing.  Katarína Teplická, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.