Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Ondreja Čupku


04. 08. 2023 10.51 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

22. augusta 2023 o 10:15 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Ondreja Čupku

denného doktoranda FM UK, na tému:
Implementácia minimálneho návrhu kybernetickej bezpečnosti v organizáciách
Implementation of a Minimum Cyber Security Proposal in Organizations

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. et Mgr. Ing.  Ladislav Mura, PhD. MSc.

Školiteľkou je prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.