Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce PhDr. Lucie Husenicovej


10. 08. 2021 23.01 hod.

Oznam
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

25. augusta 2021 o 09:00
sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14,
(zasadačka FM, 4. poschodie) obhajoba dizertačnej práce

PhDr. Lucie Husenicovej
dennej doktorandky FM UK, na tému:

Zodpovednosť za životné prostredie v kontexte osobnosti manažéra

Environmental Responsibility in the Context of a Manager's Personality

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.    

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Víťazoslav Balhar, CSc.
doc. Ing. Eva Jančíková, PhD.
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.

Školiteľom je doc. PhDr. René Pawera, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.