Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Martina Pažického


15. 02. 2018 18.47 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. februára 2018 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14 ( 4. poschodie ) obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Martina Pažického

externého doktoranda FM UK, na tému:

The Consequences of the Unconventional Monetary Policy of the ECB for the European Economy and Banking Sector


Dôsledky nekonvenčnej menovej politiky ECB pre európske hospodárstvo a bankový sektor


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Školiteľkou je doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte management, odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.