Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Martina Krajčíka


04. 08. 2023 10.36 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

21. augusta 2023 o 12:30 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Martina Krajčíka

externého doktoranda FM UK, na tému:
Digitalizácia vo verejnej správe
Digitization in Public Administration
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Školiteľkou je doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.