Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lukáša Vetešku


08. 08. 2023 23.09 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

23. augusta 2023 o 14:45 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Lukáša Vetešku

denného doktoranda FM UK, na tému:
Determinanty procesnej orientácie finančného riadenia v kontexte inovatívnych možností
Determinants of Financial Management Process Orientation in the Context of Innovative Possibilities
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
doc. PhDr. Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.