Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Dimitri Iobadze


23. 07. 2017 10.28 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

15. augusta 2017 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Dimitri Iobadze
denného zahraničného doktoranda FM UK,

na tému:
The Impаct оf Cоuntry оf Orіgіn Effect аnd Sоcіаl Medіа Cоmmunіcаtіоn оn Brаnd Imаge:
The Cаse оf Geоrgіаn Clоthіng Retаіlers
(Dopad efektu krajiny pôvodu a komunikácie prostredníctvom sociálnych médií na imidž značky: príklad gruzínskeho odevníckeho priemyslu)

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa,  PhD.
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.

Školiteľom je doc. Ing. Pavel Štrach, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty