Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Borisa Muchu


12. 06. 2020 21.29 hod.

OZNAM

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

26. júna 2020 o 9:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Borisa Muchu
doktoranda FM UK,

na tému:
Výkon vládneho auditu medzinárodných zdrojov
Execution of Government Audit of International Resources,
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty