Obhajoba dizertačnej práce Martina Greinera


02. 10. 2017 09.51 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
3. novembra 2017 o 10:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
Martina Greinera
externého  doktoranda FM UK, na tému:

Flexibles Global Sourcing (FlexGS): Konzeption eines flexiblen Beschaffungsmanagements im globalen Marktumfeld am Beispiel der mittelständischen Telekommunikationsindustrie in D-A-CH und -zulieferindustrie in China/Südostasien

Pružný globálny sourcing (FlexGS): Koncepcia pružného riadenia obstarávania v globálnom trhovom prostredí na príklade malých a stredných podnikov v telekomunikačnom priemysle v regióne D-A-CH a siete subdodávateľských podnikov v Číne/juhovýchodnej Ázii


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
prof. RNDr. Ľudomír Šlahor, PhD.
Školiteľom je doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.