Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Markusa Metzgera


18. 12. 2017 11.28 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa


24. januára 2018 o 11:00 hod.


sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
Markusa Metzgera
externého  doktoranda FM UK, na tému:

Das Belegarztwesen aus Sicht der Bedarfsplanung

Externá zmluvná lekárska starostlivosť z pohľadu plánovania dopytu


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Školiteľom je doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.