Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Markusa Hansa Niedermayera


01. 12. 2021 10.01 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa
 
16. decembra 2021 o 13:30

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch. obhajoba dizertačnej práce
Markusa Hansa Niedermayera

externého doktoranda FM UK, na tému:

Analysis of the Introduction of a CRM Management System in an Internationally Active Mechanical Engineering Company in Comparison to the Existing Sales System with a Dealer Organization

Analýza zavedenia systému riadenia CRM v medzinárodne aktívnej strojárenskej spoločnosti v porovnaní s existujúcim systémom predaja s organizáciou predajcov

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Školiteľom je doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.