Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Lukasa Bernfrieda Brunsa


07. 08. 2023 13.03 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

24. augusta 2023 o 16:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch.,
obhajoba dizertačnej práce

Lukasa Bernfrieda Brunsa

externého doktoranda FM UK, na tému:
The Diffusion of Responsibility in Relation to Change and the Digitalization at German Newspaper Publishers. An Investigation between and from the Fields of Business Psychology and Management
Rozšírenie zodpovednosti vo vzťahu k zmene a digitalizácii vydavateľov nemeckých novín. Skúmanie v oblasti podnikateľskej psychológie a manažmentu
pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. Ing. Štefan Žák, PhD., MBA, LL.M.
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.
 
Školiteľom je:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420
                                    
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.