Obhajoba dizertačnej práce Kai Fischer


01. 10. 2017 22.24 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

27. októbra 2017 o 12:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Kai Fischer
externého doktoranda FM UK, na tému:

Comparison of Fully Digital Documentation Relative to Partly Digital Documentation in Outpatient Medical Care

Porovnanie plne digitálnej dokumentácie oproti čiastočne digitalizovanej dokumentácii v ambulantnej zdravotnej starostlivosti


pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:         
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Školiteľom je doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.