Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Julie Becker


01. 12. 2021 09.58 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

16. decembra 2021 o 15:15
 
sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, 4. posch. obhajoba dizertačnej práce

Julie Becker
externej doktorandky FM UK, na tému:

Implementation von EU-Richtlinien in den EWR-Bankensektor

Implementácia smerníc EÚ v európskom hospodárskom priestore – sektor bankovníctva

Implementation of EU Directives in the European Economic Area - Banking Sector
pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

Školiteľom je prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.