Obhajoba dizertačnej práce JUDr. Jany Juhásovej Golian


24. 05. 2017 10.55 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

16. júna 2017 o 8:30 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

JUDr. Jany Juhásovej Golian
externej doktorandky FM UK, na tému:

Regulácia hospodárskej súťaže v EÚ

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore podnikový manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Mgr. Michal Kotlárik, PhD.

Školiteľkou je doc. Ing. Alena Longauerová, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., v. r.
dekan fakulty