Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Jörga Petermanna


13. 01. 2023 12.03 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

9. februára 2023 o 13:00
sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14,
4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Jörga Petermanna
externého doktoranda FM UK, na tému:

Real Estate Marketing Strategies to Reduce Vacancy Rates and Related Problems in the Federal Republic of Germany

Stratégie marketingu nehnuteľností na znižovanie neobsadenosti obydlia a s tým súvisiacich problémov v Nemeckej spolkovej republike
pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.  

Školiteľom je:
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

                                     prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan FM UK v.r.