Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Iyada Ahmada


12. 04. 2023 10.24 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

28. apríla 2023 o 09:00

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14,
4. posch., obhajoba dizertačnej práce

Iyada Ahmada
externého doktoranda FM UK, na tému:

Substitution of Stationary Pharmacies by the Online Offer
Nahradenie stacionárnych lekární online ponukou

pred komisiou pre obhajoby v študijnom programe manažment.

Oponentami dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Miloš Hitka, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.  
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

Školiteľkou je:
doc. Ing. Mgr. Ľubomíra Strážovská, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.
                                    
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v. r.