Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Roberta Furdu


23. 04. 2019 11.01 hod.

O Z N A M

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK  č. 8/2015 oznamujem, že dňa

6. mája 2019 o 09:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK
č. 14, 4. poschodie obhajoba dizertačnej práce

Ing. Roberta Furdu
externého doktoranda FM UK, na tému:

Vybrané aspekty digitálnej transformácie pre oftalmológiu
Selected Aspects of Digital Transformation for Ophthalmology

pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore manažment

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Ing. Eugen Molnár, PhD.

Školiteľom je prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.


S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 428.

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
dekan fakulty