Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Iva Doležala


07. 08. 2023 12.55 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

21. augusta 2023 o 16:00 hod.

sa bude konať na Fakulte managementu UK v miestnosti č. 14, (zasadačka FM, 4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce

Ing. Iva Doležala

externého doktoranda FM UK, na tému:
Modelovanie preferencií zákazníkov využitím experimentov diskrétnej voľby na vybraných tovaroch  univerzálnej poštovej služby
Modeling Customer Preferences Using Discrete Choice Experiments on Selected Goods of Universal Postal Services
pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
prof. Ing. Peter Markovič, PhD., DBA
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
doc. Ing.  Štefan Žák, PhD. MBA

Školiteľom je doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK v.r.