Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Hartmuta-Heinricha Meyera


04. 06. 2021 09.45 hod.

Oznam
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

18. júna 2021 o 10:45

sa bude konať formou online pripojenia obhajoba dizertačnej práce
                
Hartmuta-Heinricha Meyera

externého doktoranda FM UK, na tému:

Factors Determining Entrepreneurial Activities in Innovation -Driven-Economies. Comparative Study between Germany and Slovakia to Promote Sustainable Entrepreneurship

Faktory vplývajúce na podnikateľské aktivity v ekonomikách založených na inováciách. Komparatívna štúdia medzi Nemeckom a Slovenskom zameraná na podporu podnikania


pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Emília Papulová, PhD.

Školiteľkou je prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.