Obhajoba dizertačnej práce Haralda Steffena


01. 10. 2017 09.21 hod.

Oznam

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

20. októbra 2017 o 11:00 hod.

sa bude konať v zasadacej miestnosti Fakulty managementu UK č. 14, (4. poschodie)
obhajoba dizertačnej práce
                
Haralda Steffena
externého doktoranda FM UK, na tému:

Dokumenten Management Systeme, Langzeitstabilität und Gebrauchstauglichkeit

Systémy správy dokumentov, dlhodobá stabilita a použiteľnosťpred komisiou pre obhajoby v študijnom programe podnikový manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:    
doc. RNDr. Ľudmila Gregušová, PhD.
prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
doc. Ing. Milan Fekete, PhD.
Školiteľom je doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

S dizertačnou doktorandskou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 3. posch. č. dverí 336

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
dekan FM UK v.r.