Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba dizertačnej práce Daniely Viviane Abratzky


04. 06. 2021 09.36 hod.

Oznam
 
Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 8/2015 oznamujem, že dňa

18. júna 2021 o 12:30

sa bude konať formou online pripojenia obhajoba dizertačnej práce
                
Daniely Viviane Abratzky

externej doktorandky FM UK, na tému:

Implementation of Ethics Programs at European Commission Institutions and its Agencies

Implementácia etických programov v inštitúciách Európskej komisie a jej agentúrach


pred komisiou pre obhajoby v študijnom odbore ekonómia a manažment.

Oponentmi dizertačnej práce sú:
doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Školiteľkou je prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.

S dizertačnou prácou sa môžete oboznámiť na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu, Odbojárov 10, 4. posch. č. dverí 420

 prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
 dekan FM UK v.r.