Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé magisterské štúdium - informácie pre uchádzačov

Informácie pre uchádzačov o externé magisterské štúdium v akademickom roku 2024/2025

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

 

Termín podania prihlášky na externé magisterské štúdium:

30. 06. 2024

Termín dodatočného podania prihlášky na externé magisterské štúdium:

15. 10. 2024

Poplatok za prijímacie konanie:
Poplatok za prijímacie konanie je nevratný

50 EUR

Spôsob úhrady

na základe e-prihlášky na číslo účtu podľa vygenerovanej inštrukcie/QR kód

Kritéria prijímania uchádzačov na II. stupeň štúdia
externá forma

Pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia ponúka FM UK externou formou absolvovanie II. stupňa (magisterského “Mgr”) štúdia.
Absolventi magisterského štúdia dokážu riadiť veľké skupiny ľudí a  rýchlo sa prispôsobovať zmenám v trhovom prostredí.  Sú spôsobilí identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobia.  Sú schopní viesť tím, pracovať v tíme, navrhovať a realizovať praktické riešenia platné pre celú organizáciu.

Integrované prepojenia medzi predmetmi v študijnom programe vytvárať vhodný základ pre rozvoj budúcej manažérskej kariéry. Na rozdiel od samostatných kurzov, zameraných na ekonomické a manažérske témy, štúdium na Fakulte managementu je zamerané na pochopenie organizácie ako celku a vzájomnej interakcie jednotlivých jej častí.
Aj preto absolventi externého štúdia nemajú problém s uplatnením sa praxi a v anketách hodnotia pozitívne dopady štúdia na ich kariérny posun, ako aj osobnostný rozvoj.


Externé magisterské štúdium FM UK je vhodné:

 • ako pokračujúce štúdium po bakalárskom stupni štúdia (tak pre študentov Fakulty managementu, ako aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov);
 • ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt;
 • ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov, s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí a rozhľadu;
 • ako forma celoživotného vzdelávania v lukratívnom a perspektívnom odbore.


Fakulta managementu, ako druhá vysoká škola vie naviac ponúknuť doplňujúce manažérske vzdelanie, vhodné aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl vo forme doplňujúceho ekonomického  a manažérskeho  štúdia  pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho stupňa prichádzajúcich absolventov z iných domácich a a zahraničných fakúlt a univerzít.


Trajektórie externého magisterského štúdia:
Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky o finančnom, marketingovom či strategickom manažmente, organizačnom správaní, procesnom manažmente, manažérskom rozhodovaní, manažérskom účtovníctve, manažmente projektov a o ďalších témach.
Ponuka hlavných odborných predmetov je doplnená trajektóriami štúdia (blokmi povinne voliteľných predmetov), ktoré ponúkajú hlbšie zameranie na niektorú z oblastí:
o    Financie – voľbou bloku sa študenti učia správnym investičným rozhodnutiam a zámerom, budú vedieť analyzovať podniky a ich investičné portfóliá, dozvedia sa o moderných finančných a investičných nástrojoch, naučia sa obchodovať s tradičnými a modernými derivátmi, komoditami, voliť vhodné stratégie s minimalizáciou rizika.
o    Marketing  - absolventi budú disponovať znalosťami a zručnosťami tak, že budú schopní komunikovať s cieľovým publikom a rozvíjať vzťahy so zákazníkmi, implementovať marketingové stratégie v prostredí domácich aj medzinárodných trhov, vytvárať a riadiť úspešné marketingové komunikačné kampane v súčasnom hyperkonkurenčnom prostredí.
o    Personálny manažment – študenti majú možnosť rozvíjať zručnosti, ktoré súvisia s riadením organizácií pôsobiacich v globálnom prostredí, nadobudnú schopnosť diagnostikovať organizačnú kultúru konkrétnych organizácií, rozvíjať interpersonálne komunikačné zručnosti, schopnosti efektívne viesť teamy.
o    Podnikanie a strategický manažment – voľbou bloku má možnosť študent objaviť v sebe schopnosť strategického myslenia, myslenia o analytickým metódach a postupoch pri realizácií nástrojov strategického controllingu a ďalej s touto schopnosťou tvorivo narábať a rozvíjať ju. Absolventi bloku sú úspešne etablovanými nositeľmi transferu poznatkov a šíriteľmi nových trendov do manažérskej praxe v rôznych oblastiach podnikania, sú zakladateľmi mnohých úspešných podnikov.
o    Manažment IS a počítačových sietí – absolvent bude schopný pracovať v oblasti informačných systémov a technológií, ako aj systémov na podporu rozhodovania a podnikových informačných systémov s cieľom zvládnuť komplexné úlohy v manažmente podniku s pomocou IT oveľa efektívnejšie a jednoduchšie.
o    Digitálny manažment a online marketing – absolvent získa teoretické a praktické východiská pre prácu marketingového manažéra v online prostredí, predovšetkým v oblasti online marketingovej komunikácie.


Organizácia a priebeh štúdia

Štúdium na magisterskom stupni v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe v týždni alebo cez víkendy.

 


Výučba prebieha online v dvoch formách:

 • večerná forma – výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni v čase od 17:30 do 20:20, podľa aktuálneho rozvrhu,
 • víkendová forma – výučba povinných predmetov prebieha počas sobôt v časoch medzi 8:30 a 17:20, výučba povinne voliteľných predmetov v piatok večer  v časoch medzi 17:30 a 20:20, podľa aktuálneho rozvrhu výučby.

Formu výučby si študent zvolí priamo pri zápise.

Rozsah priamej výučby je dostatočná na oboznámenie sa s preberanou problematikou na predmetoch, ako aj s metódami a technikami aplikácie manažérskej práce. Na externej forme štúdia participuje rovnaký tím erudovaných pedagógov (profesorov, docentov) ako na dennej forme, čím je zabezpečená obsahová kompatibilita a porovnateľná kvalita medzi dennou a externou formou. Výučba aplikovaných predmetov prebieha aj v online režime s moderným softvérovom, ku ktorým poskytujeme licencie.

 


Výhody online výučby na externej forme štúdia:

 • Živé online prednášky a konzultácie podporené študijnými materiálmi s prístupom kedykoľvek a kdekoľvek.
 • Študent študuje v čase, ktorý mu vyhovuje /štandardne mimo pracovnej doby/ a spätne sa vracia k elektronickým študijným materiálom.
 • Študent študuje na ľubovoľnom mieste a nemusí cestovať na výučbu, čo šetrí čas aj náklady.
 • Študent si volí vlastné tempo štúdia, riadi sa sylabom a študijnými podkladmi k predmetu.
 • Výučba prebieha pre mnohých atraktívnou formou, ktorá zvyšuje motiváciu a záujem o štúdium.

Študenti majú k dispozícii univerzitný e-mail. Pre distribúciu informácií a študijných materiálov fakulta zabezpečuje intranet SharePoint, ako aj e-learningový portál.

K dispozícii je študovňa a fakultná knižnica. Informácie o službách knižnice na stránke: Knižnica FM UK (uniba.sk)


Výhody externého štúdia

Štúdium na magisterskom stupni v externej forme štúdia má tieto výhody:

 • výučba neprebieha počas štandardnej pracovnej doby, pričom obsah externého štúdia je rovnaký s obsahom denného štúdia;
 • študent môže počas externého štúdia pracovať alebo podnikať, a tak priamo prepájať vyučovaný obsah s realitou v podnikovej a podnikateľskej praxi;
 • semestrálne práce v externej forme štúdia majú často praktický charakter, čo umožňuje študentovi spracovávať tieto semestrálne práce priamo na príklade procesov alebo informácií z jeho pracovného prostredia;
 • riadi sa sylabom predmetov a študijnými podkladmi k predmetu;
 • na externom štúdiu má študent väčšinu pracujúcich spolužiakov, s ktorými môže vytvárať funkčné, nielen interpersonálne, ale tiež perspektívne obchodné vzťahy.

 


Prijímanie na externé magisterské štúdium je bez prijímacej skúšky.

Dekan FM UK prijíma uchádzačov o externé magisterské štúdium bez prijímacej skúšky, podľa umiestnenia sa v poradovníku, podľa dosiahnutých výsledkov štátnej skúšky – priemeru výsledkov štátnej skúšky absolvovaného bakalárskeho štúdia (resp. uceleného magisterského alebo inžinierskeho štúdia), do miesta podľa počtu prijímaných študentov. 

Uchádzač využije elektronickú prihlášku. Elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť. Prihlášku v listinnej forme podáva uchádzač len v nevyhnutných prípadoch a táto musí byť podpísaná uchádzačom (smerodajný je dátum odoslania zásielky na Fakultu managementu UK).

Elektronická prihláška je k dispozícii na: https://e-prihlaska.uniba.sk

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

Pre viac informácií pozrite na: http://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/


Magisterské štúdium v externej forme od akademického roka 2023/2024:

Cena celého externého magisterského štúdia je 3 750 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky:

každý rok štúdia 1 875 €/rok. Pri prepočte na počet predmetov je cena za 1 predmet nižšia ako 100 €.

Ďalšie informácie poskytnú pracovníčky Oddelenia externého štúdia:
Mgr. Yveta Kollárová
tel.: 02/ 9021 2071
miestnosť: 216
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: 02/ 9021 2070
miestnosť: 216
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk