Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé magisterské štúdium - informácie pre uchádzačov

Informácie pre uchádzačov o externé magisterské štúdium v akademickom roku 2021/2022

Pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia ponúka FM UK externou formou absolvovanie II. stupňa /magisterského “Mgr”/ štúdia.
Absolventi magisterského štúdia dokážu riadiť veľké skupiny ľudí a  rýchlo sa prispôsobovať zmenám v trhovom prostredí.  Sú spôsobilí identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobia.  Sú schopní viesť tím, pracovať v tíme, navrhovať a realizovať praktické riešenia platné pre celú organizáciu.

Integrované prepojenia medzi predmetmi v študijnom programe vytvárať vhodný základ pre rozvoj budúcej manažérskej kariéry. Na rozdiel od samostatných kurzov, zameraných na ekonomické a manažérske témy, štúdium na Fakulte managementu je zamerané na pochopenie organizácie ako celku a vzájomnej interakcie jednotlivých jej častí.
Aj preto absolventi externého štúdia nemajú problém s uplatnením sa praxi a v anketách hodnotia pozitívne dopady štúdia na ich kariérny posun, ako aj osobnostný rozvoj.

Externé magisterské štúdium FM UK je vhodné:
•    ako pokračujúce štúdium po bakalárskom stupni štúdia (tak pre študentov Fakulty managementu, ako aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov);
•    ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt;
•    ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov, s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí a rozhľadu;
•    ako forma celoživotného vzdelávania v lukratívnom a perspektívnom odbore.

Externé magisterské štúdium ako DRUHÁ VYSOKÁ ŠKOLA vie naviac ponúknúť…
Samostatné magisterské štúdium, vhodné aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl, alebo ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt

Špecializácie/bloky externého magisterského štúdia:
Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky o finančnom, marketingovom či strategickom manažmente, organizačnom správaní, procesnom manažmente, manažérskom rozhodovaní, manažérskom účtovníctve, manažmente projektov a o ďalších témach.
Ponuka hlavných odborných predmetov je doplnená špecializáciami (blokmi), ktoré ponúkajú hlbšie zameranie na niektorú z oblastí:
o    Financie – voľbou bloku sa študenti učia správnym investičným rozhodnutiam a zámerom, budú vedieť analyzovať podniky a ich investičné portfóliá, dozvedia sa o moderných finančných a investičných nástrojoch, naučia sa obchodovať s tradičnými a modernými derivátmi, komoditami, voliť vhodné stratégie s minimálizáciou rizika.
o    Marketing  - absolventi budú disponovať znalosťami a zručnosťami tak, že budú schopní komunikovať s cieľovým publikom a rozvíjať vzťahy so zákazníkmi, implementovať marketingové stratégie v prostredí domácich aj medzinárodných trhov, vytvárať a riadiť úspešné marketingové komunikačné kampane v súčasnom hyperkonkurenčnom prostredí.
o    Personálny manažment – študenti majú možnosť rozvíjať zručnosti, ktoré súvisia s riadením organizácií pôsobiacich v globálnom prostredí, nadobudnú schopnosť diagnostikovať organizačnú kultúru konkrétnych organizácií, rozvíjať interpersonálne komunikačné zručnosti, schopnosti efektívne viesť teamy.
o    Podnikanie a strategický manažment – voľbou bloku má možnosť študent objaviť v sebe schopnosť strategického myslenia, myslenia o analytickým metódach a postupoch pri realizácií nástrojov strategického controllingu a ďalej s touto schopnosťou tvorivo narábať a rozvíjať ju. Absolventi bloku sú úspešne etablovanými nositeľmi transferu poznatkov a šíriteľmi nových trendov do manažérskej praxe v rôznych oblastiach podnikania, sú zakladateľmi mnohých úspešných podnikov.
o    Manažment IS a počítačových sietí – absolvent bude schopný pracovať v oblasti informačných systémov a technológií, ako aj systémov na podporu rozhodovania a podnikových informačných systémov s cieľom zvládnuť komplexné úlohy v manažmente podniku s pomocou IT oveľa efektívnejšie a jednoduchšie.
o    Digitálny manažment a online marketing – absolvent získa teoretické a praktické východiská pre prácu marketingového manažéra v online prostredí, predovšetkým v oblasti online marketingovej komunikácie.
    
ORGANIZÁCIA EXTERNÉHO ŠTÚDIA
Organizácia výučby na externej forme štúdia je prispôsobená študentom, ktorí popri štúdiu pracujú a  a výučba prebieha po štandardnej pracovnej dobe  alebo cez víkendy.

Fakulta managementu UK ponúka na výber priamu online výučbu v externej forme v dvoch variantách:
•    večerná forma – výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni v časoch po 17:00, podľa aktuálneho rozvrhu;
•    víkendová forma – výučba povinných predmetov prebieha počas sobôt v časoch medzi 8:30 a 17:20, výučba blokových predmetov v piatok večer  v časoch medzi 17:30 a 20:20, podľa aktuálneho rozvrhu online výučby.

Rozsah priamej výučby je dostatočná na oboznámenie sa s preberanou probematikou na predmetoch, ako aj s metódami a technikami aplikácie manažérskej práce. Na externej forme štúdia participuje rovnaký tím erudovaných pedagógov (profesorov, docentov) ako na dennej forme, čím je zabezpečená obsahová kompatibilita a porovnateľná kvalita medzi dennou a externou formou.
Výučba aplikovaných predmetov prebieha aj v online režime s moderným softvérovom, ku ktorým poskytujeme licencie.

Výhody online výučby na externej forme štúdia:
•    Živé online prednášky a konzultácie podporené študijnými materiálmi s prístupom kedykoľvek a kdekoľvek.
•    Študent študuje v čase, ktorý mu vyhovuje /štandardne mimo pracovnej doby/ a spätne sa vracia k elektronickým študijným materiálom.
•    Študent študuje na ľubovoľnom mieste a nemusí cestovať na výučbu, čo šetrí čas aj náklady.
•    Študent si volí vlastné tempo štúdia, riadi sa sylabom a študijnými podkladmi k predmetu.
•    Výučba prebieha pre mnohých atraktívnou formou, ktorá zvyšuje motiváciu a záujem o štúdium.

POPLATKY ZA EXTERNÉ MAGISTESKÉ ŠTÚDIUM

Magisterské štúdium v externej forme od akademického roka 2022/2023:

Cena celého externého magisterského štúdia je 3 750 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky:

1. a 2. rok štúdia 1 400 €;  3. rok štúdia 950 € (priemer 1 250 € za jeden rok štúdia).

Pri prepočte na počet predmetov je cena za 1 predmet nižšia cca 150 €, pričom na magisterskom štúdiu sa vyučujú špecializované odborné predmety, ktoré sa v komerčnej sfére ponúkajú v cene od 400 € do 1800 € za 1 kurz.


PRIJÍMACIE KONANIE A DĹŽKA ŠTÚDIA
Na externú formu štúdia sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky, na základe poradia podľa umiestnenia sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov, a to v poradí:
a) absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,
b) absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku z matematiky a anglického jazyka a získali aspoň polovičný počet bodov, ako bol potrebný na prijatie na predchádzajúce vysokoškolské štúdium,
c) absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa výšky študijného priemeru, ktorí:
i. preukázali znalosť anglického jazyka doloženú skúškou z anglického jazyka počas vysokoškolského štúdia alebo doloženú vysvedčením o štátnej skúške z anglického jazyka, resp. certifikátom minimálne úrovne B2 alebo absolvovanie prijímacej skúšky z anglického jazyka na FM UK a zároveň,
ii. absolvovali skúšku z predmetu matematického alebo štatistického zamerania v priebehu vysokoškolského štúdia alebo absolvovanie prijímacej skúšky z matematiky na FM UK, resp. preukázali absolvovanie testu GMAT so skóre najmenej 500 bodov,
d) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa dosiahnutého priemeru známok z predchádzajúceho vysokoškolského štúdia.

Lehota na podávanie prihlášok na externú formu štúdia je do 31. 06. 2022
Druhé kolo prihlášok je do 15. 10. 2022

<output>Druhé kolo prihlášok je do 15. 10. 2021</output>

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA
https://e-prihlaska.uniba.sk

Zákon o vysokých školách stanovil štandardnú dĺžku štúdia v bakalárskom stupni externého štúdia na štyri roky a v magisterskom stupni externého štúdia na tri roky.
Dĺžka štúdia sa odvíja od toho, koľko kreditov za predmety si študent zapíše v jednotlivých rokoch štúdia. Štandardnú dĺžku štúdia je tak možné skrátiť alebo predĺžiť.
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave však umožňuje ročne zapísať od 30 do 60 ECTS kreditov, pričom na ukončenie štúdia je potrebných v bakalárskom stupni 180 ECTS kreditov a v magisterskom stupni 120 ECTS kreditov.

Ďalšie informácie poskytnú pracovníčky Oddelenia externého štúdia:
Mgr. Yveta Kollárová
tel.: 02/ 9021 2071
miestnosť: 216
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: 02/ 9021 2070
miestnosť: 216
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk