Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé magisterské štúdium - informácie pre uchádzačov

Termín podania prihlášok do 31. augusta 2020

V prípade prihlášky do konca mája, zápis na štúdium už v priebehu júna 2020

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2020/2021

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

od

21.9.2020

do

20.12.2020

Skúškové obdobie 

od

2.1.2021

do

13.2.2021

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba

od

16.2.2021

do

28.5.2021

Skúškové obdobie

od

28.5.2021

do

30.6.2021

 

Podmienky prijatia

Prijímanie na externé magisterské štúdium je bez prijímacej skúšky.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (ukončené bakalárske štúdium, resp. ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium).

Prihlášku je nutné poslať do uvedených termínov, na predpísanom tlačive, pričom musí byť podpísaná uchádzačom o štúdium. Elektronická prihláška je k dispozícii na:

https://e-prihlaska.uniba.sk

Súčasťou prihlášky je overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

Pre viac informácií pozrite na:http://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania

Organizácia a priebeh štúdia

Štúdium v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe v týždni, alebo cez víkendy.

Výučba prebieha v dvoch formách:

 • večerná forma – výučba prebieha zväčša 2 dni v týždni v časoch od 17:00, podľa aktuálneho rozvrhu
 • víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 17:20, podľa aktuálneho rozvrhu

Formu výučby si študent zvolí priamo pri zápise.

 

Výučba prebieha v priestoroch Fakulty managementu na ulici Odbojárov 10 v Bratislave, s dobrou dostupnosťou MHD, aj osobným automobilom. Prednáškové miestnosti, ako aj všetky priestory fakulty sú pokryté Wi-Fi signálom cez sieť Eduroam, ku ktorej majú všetci študenti prístup.

Výučba aplikovaných predmetov prebieha aj v plne vybavených laboratóriách výpočtovej techniky s moderným softvérovým vybavením.

Študenti majú k dispozícii fakultný e-mail. Pre distribúciu informácií a študijných materiálov fakulta zabezpečuje intranet SharePoint, ako aj e-learningový portál.

K dispozícii je študovňa a fakultná knižnica, ktorej otváracie hodiny sú rovnako prispôsobené potrebám pracujúcich externých študentov.

 

Výhody externého štúdia

Štúdium na bakalárskom stupni v externej forme štúdia má tieto výhody:

 • výučba neprebieha počas štandardnej pracovnej doby, pričom obsah externého štúdia je rovnaký s obsahom denného štúdia;
 • študent môže počas externého štúdia pracovať alebo podnikať, a tak priamo prepájať vyučovaný obsah s realitou v podnikovej a podnikateľskej praxi;
 • semestrálne práce v externej forme štúdia majú často praktický charakter, čo umožňuje študentovi spracovávať tieto semestrálne práce priamo na príklade procesov alebo informácií z jeho pracovného prostredia;
 • študent si sám volí tempo štúdia, riadi sa sylabom predmetov a študijnými podkladmi k predmetu;
 • na externom štúdiu má študent väčšinu pracujúcich spolužiakov, s ktorými môže vytvárať funkčné, nielen interpersonálne, ale tiež perspektívne obchodné vzťahy.

 

Cena celého externého magisterského štúdia je 3000 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky:

1.      a 2. rok štúdia 1 200 €;  3.rok štúdia 600 €.

Pre koho je štúdium na magisterkom stupni vhodné

Štúdium na magisterskom stupni v externej forme štúdia je vhodné:

 • ako pokračujúce štúdium po bakalárskom stupni štúdia (tak pre študentov Fakulty managementu, ako aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov);
 •  ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt;
 • ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov, s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí a rozhľadu;
 • ako forma celoživotného vzdelávania v lukratívnom a perspektívnom odbore.

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky  o  manažmente,  aj  pre potreby vyšších manažérskych  pozícií.  Ponuka  hlavných  odborných  predmetov  je doplnená  blokmi,  ktoré  ponúkajú  hlbšie  zameranie  na niektorú z oblastí: Financie, Marketing, Personálny manažment, Strategický manažment, , Podnikanie, Digitálny manažment, Manažment informačných systémov.

 

Absolventi magisterského štúdia dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať.  Sú spôsobilí identifikovať,  analyzovať a hodnotiť problémy  a  procesy vo  vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v  ktorom pôsobia.  Sú schopní viesť tím, pracovať v tíme, navrhovať a realizovať praktické riešenia platné pre celú organizáciu. Integrované prepojenia medzi predmetmi v študijnom programe vytvára vhodný základ pre rozvoj budúcej manažérskej kariéry. Na rozdiel od samostatných kurzov, zameraných na ekonomické a manažérske témy, štúdium na Fakulte managementu je zamerané na pochopenie organizácie ako celku a vzájomnej interakcie jednotlivých jej častí.

Študenti súčasne získavajú prostredníctvom jednotlivých kurzov nový pohľad na vlastnú kariéru a ďalšie možnosti osobného rozvoja v rámci organizácie. Aj preto absolventi externého štúdia nemajú problém s uplatnením, a v anketách hodnotia pozitívne dopady štúdia na ich kariérny posun, ako aj osobnostný rozvoj.

Magisterské štúdium je tak veľmi vhodným manažérskym vzdelávaním aj pre ľudí, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie a majú záujem o manažérsku profiláciu.

 


Dôležité kontakty:

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05 Bratislava
www.fm.uniba.sk
www.fakultamanagementu.sk
www.facebook.com/fm.uniba
www.linkedin.com/school/wfaculty-of-management-uk-bratislava/

Oddelenie externého štúdia:
Mgr. Yveta Kollárová
tel.: 02/ 9021 2071
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: 02/ 9021 2070
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk