Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé bakalárske štúdium - informácie pre uchádzačov

Informácie o zápise do 1. ročníka

Online zápis pre 1. roč. externé štúdium na Fakulte managementu UK sa uskutoční 20. septembra 2021 o 16:00

  • link na online zápis k štúdiu:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting


Informácie pre uchádzačov o externé bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022

Termín podania prihlášok do 15. 9. 2021

-          zápis na štúdium už v priebehu júna 2021

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2021 / 2022

 

 

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

od

27.9.2021

do

22.12.2021

Skúškové obdobie 

od

3.1.2022

do

12.2.2022

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba

od

14.2.2022

do

28.5.2022

Skúškové obdobie

od

28.5.2022

do

30.6.2022

 

Organizácia a priebeh štúdia

Štúdium na bakalárskom stupni v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe v týždni alebo cez víkendy.

Výučba prebieha v dvoch formách:

-          večerná forma – výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni vo večerných hodinách, podľa aktuálneho rozvrhu

-          víkendová forma – výučba prebieha každú sobotu v časoch medzi 8:30 a 17:20, podľa aktuálneho rozvrhu

Formu výučby si študent zvolí priamo pri zápise.

Výučba prebieha v priestoroch Fakulty managementu na ulici Odbojárov 10 v Bratislave, s dobrou dostupnosťou MHD, aj osobným automobilom. Prednáškové miestnosti, ako aj všetky priestory fakulty sú pokryté Wi-Fi signálom cez sieť Eduroam, ku ktorej majú všetci študenti prístup.

Výučba aplikovaných predmetov prebieha aj v plne vybavených laboratóriách výpočtovej techniky s moderným softvérovým vybavením.

Študenti majú k dispozícii fakultný e-mail. Pre distribúciu informácií a študijných materiálov fakulta zabezpečuje intranet SharePoint, ako aj e-learningový portál.

K dispozícii je študovňa a fakultná knižnica, ktorej otváracie hodiny sú rovnako prispôsobené potrebám pracujúcich externých študentov.

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19, bude výučba na externej forme štúdia prebiehať prostredníctvom online prednášok, cez MS TEAMS.

Výhody externého štúdia

Štúdium na bakalárskom stupni v externej forme štúdia má tieto výhody:

-          výučba neprebieha počas štandardnej pracovnej doby, pričom obsah externého štúdia je rovnaký s obsahom denného štúdia;

-          študent môže počas externého štúdia pracovať alebo podnikať, a tak priamo prepájať vyučovaný obsah s realitou v podnikovej a podnikateľskej praxi;

-          semestrálne práce v externej forme štúdia majú často praktický charakter, čo umožňuje študentovi spracovávať tieto semestrálne práce priamo na príklade procesov alebo informácií z jeho pracovného prostredia;

-          študent si sám volí tempo štúdia, riadi sa sylabom predmetov a študijnými podkladmi k predmetu;

-          na externom štúdiu má študent väčšinu pracujúcich spolužiakov, s ktorými môže vytvárať funkčné, nielen interpersonálne, ale tiež perspektívne obchodné vzťahy.

 

Prijímanie na externé bakalárske štúdium je bez prijímacej skúšky.

Dekan FM UK prijíma uchádzačov o externé bakalárske štúdium bez prijímacej skúšky, podľa umiestnenia sa v poradovníku, podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky, do miesta podľa počtu prijímaných študentov. 

Prihlášku je nutné poslať do uvedených termínov, na predpísanom tlačive, pričom musí byť podpísaná uchádzačom o štúdium. Elektronická prihláška je k dispozícii na:

https://e-prihlaska.uniba.sk

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

Pre viac informácií pozrite na: http://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/

Cena celého externého bakalárskeho štúdia je 3300  EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky:

1., 2. a 3. rok štúdia 990 €/rok;  4.rok štúdia 330 €.

 

Uplatnenie absolventov v praxi

Štúdium pozostáva z veľkého počtu odborných predmetov, ktoré  pokrývajú  všeobecné  témy  ekonómie,  ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií a práva, pričom priestor je venovaný aj moderným trendom v jednotlivých témach, ako aj rozvoju  špecifických  jazykových,  technických alebo prezentačných zručností.

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia ovládajú procesy riadenia,  dokážu  riešiť  bežné  problémy  v  manažmente a nájdu svoje uplatnenie aj v pozíciách vyžadujúcich komplexnejšie znalosti a systémový prístup.

Absolventi sú tiež pripravení na rozbeh vlastného podnikania.

Väčšina absolventov pokračuje na magisterskom stupni štúdia, nie je to však nevyhnutnosť, vzhľadom na to, že absolventi už aj bakalárskeho stupňa štúdia nachádzajú svoje uplatnenie v praxi alebo už dosahujú zlepšenie svojej pracovnej pozície.

 

Dôležité kontakty:

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05 Bratislava
www.fm.uniba.sk

www.fakultamanagementu.sk

www.facebook.com/fm.uniba

www.linkedin.com/school/faculty-of-management-uk-bratislava/

Oddelenie externého štúdia:
Mgr. Yveta Kollárová
tel.: 02/ 9021 2071
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: 02/ 9021 2070
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk