Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Externé bakalárske štúdium - informácie pre uchádzačov

Informácie pre uchádzačov o externé bakalárske štúdium

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Termín podania prihlášky na externé bakalárske štúdium:

31. 05. 2024

Termín dodatočného podania prihlášky na externé bakalárske štúdium:

31. 07. 2024

Poplatok za prijímacie konanie:
Poplatok za prijímacie konanie je nevratný

50 EUR

Spôsob úhrady

na základe e-prihlášky na číslo účtu podľa vygenerovanej inštrukcie/QR kód


<output>Kritériá prijímania uchádzačov o externé bakalárske štúdium na Fakultu managementu UK v Bratislave pre akademický rok 2022/2023</output>

Kritériá prijímania uchádzačov na I. stupeň štúdia
externá forma


Organizácia a priebeh štúdia

Štúdium na bakalárskom stupni v externej forme štúdia je prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú. Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe v týždni alebo cez víkendy.


Výučba prebieha online v dvoch formách:

 • večerná forma – výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni v čase od 17:30 do 20:20, podľa aktuálneho rozvrhu,
 • víkendová forma – výučba prebieha každú sobotu v časoch medzi 8:30 a 17:20, podľa aktuálneho rozvrhu.

Formu výučby si študent zvolí priamo pri zápise.

Rozsah priamej výučby je dostatočná na oboznámenie sa s preberanou problematikou na predmetoch, ako aj s metódami a technikami aplikácie manažérskej práce. Na externej forme štúdia participuje rovnaký tím erudovaných pedagógov (profesorov, docentov) ako na dennej forme, čím je zabezpečená obsahová kompatibilita a porovnateľná kvalita medzi dennou a externou formou. Výučba aplikovaných predmetov prebieha aj v online režime s moderným softvérovom, ku ktorým poskytujeme licencie

 


Výhody online výučby na externej forme štúdia:

 • Živé online prednášky a konzultácie podporené študijnými materiálmi s prístupom kedykoľvek a kdekoľvek.
 • Študent študuje v čase, ktorý mu vyhovuje /štandardne mimo pracovnej doby/ a spätne sa vracia k elektronickým študijným materiálom.
 • Študent študuje na ľubovoľnom mieste a nemusí cestovať na výučbu, čo šetrí čas aj náklady.
 • Študent si volí vlastné tempo štúdia, riadi sa sylabom a študijnými podkladmi k predmetu.
 • Výučba prebieha pre mnohých atraktívnou formou, ktorá zvyšuje motiváciu a záujem o štúdium.

Študenti majú k dispozícii univerzitný e-mail. Pre distribúciu informácií a študijných materiálov fakulta zabezpečuje intranet SharePoint, ako aj e-learningový portál.

K dispozícii je študovňa a fakultná knižnica. Informácie o službách knižnice na stránke: Knižnica FM UK (uniba.sk)


Výhody externého štúdia

Štúdium na bakalárskom stupni v externej forme štúdia má tieto výhody:

 • výučba neprebieha počas štandardnej pracovnej doby, pričom obsah externého štúdia je rovnaký s obsahom denného štúdia;
 • študent môže počas externého štúdia pracovať alebo podnikať, a tak priamo prepájať vyučovaný obsah s realitou v podnikovej a podnikateľskej praxi;
 • semestrálne práce v externej forme štúdia majú často praktický charakter, čo umožňuje študentovi spracovávať tieto semestrálne práce priamo na príklade procesov alebo informácií z jeho pracovného prostredia;
 • riadi sa sylabom predmetov a študijnými podkladmi k predmetu;
 • na externom štúdiu má študent väčšinu pracujúcich spolužiakov, s ktorými môže vytvárať funkčné, nielen interpersonálne, ale tiež perspektívne obchodné vzťahy.


Prijímanie na externé bakalárske štúdium je bez prijímacej skúšky.

Dekan FM UK prijíma uchádzačov o externé bakalárske štúdium bez prijímacej skúšky, podľa umiestnenia sa v poradovníku, podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky, do miesta podľa počtu prijímaných študentov. 

Uchádzač využije elektronickú prihlášku. Elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť. Prihlášku v listinnej forme podáva uchádzač len v nevyhnutných prípadoch a táto musí byť podpísaná uchádzačom (smerodajný je dátum odoslania zásielky na Fakultu managementu UK).

Elektronická prihláška je k dispozícii na:https://e-prihlaska.uniba.sk

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

Pre viac informácií pozrite na: http://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/


Bakalárske štúdium v externej forme od akademického roka 2024/2025:

Cena celého externého bakalárskeho štúdia je 3 750 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky:

každý rok štúdia 1 250 €/rok. Pri prepočte na počet predmetov je cena za 1 predmet nižšia ako 100 €.


Uplatnenie absolventov v praxi

Štúdium pozostáva z veľkého počtu odborných predmetov, ktoré  pokrývajú  všeobecné  témy  ekonómie,  ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií a práva, pričom priestor je venovaný aj moderným trendom v jednotlivých témach, ako aj rozvoju  špecifických  jazykových,  technických alebo prezentačných zručností.

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia ovládajú procesy riadenia,  dokážu  riešiť  bežné  problémy  v  manažmente a nájdu svoje uplatnenie aj v pozíciách vyžadujúcich komplexnejšie znalosti a systémový prístup.

Absolventi sú tiež pripravení na rozbeh vlastného podnikania.

Väčšina absolventov pokračuje na magisterskom stupni štúdia, nie je to však nevyhnutnosť, vzhľadom na to, že absolventi už aj bakalárskeho stupňa štúdia nachádzajú svoje uplatnenie v praxi alebo už dosahujú zlepšenie svojej pracovnej pozície.


Dôležité kontakty:

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05 Bratislava
www.fm.uniba.sk

www.fakultamanagementu.sk

www.facebook.com/fm.uniba

www.linkedin.com/school/faculty-of-management-uk-bratislava/

Oddelenie externého štúdia:
Mgr. Yveta Kollárová
tel.: 02/ 9021 2071
e-mail: yveta.kollarovafm.uniba.sk

PhDr. Vlasta Konečná
tel.: 02/ 9021 2070
e-mail: vlasta.konecnafm.uniba.sk