Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka práce a zamestnania

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Katedru manažmentu FM UK

Bratislava  10.8. 2023

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  odborného asistenta na Katedru manažmentu FM UK na výučbu predmetov Manažment, Manažment ľudských zdrojov a Organizačné správanie.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
-    úplné vysokoškolské vzdelanie,
-    vedecká hodnosť PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
-    vedecko-výskumná a publikačná činnosť vrátane publikácií indexovaných v databázach      Web of Science a/alebo Scopus,
-    vedecký ohlas preukázateľný citačným ohlasom v databázach Web of Science a/alebo Scopus,
-    aktívna znalosť anglického jazyka.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania (september 2023). Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti, VUPCH
-    overené doklady o vzdelaní,
-    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P.O. Box 95
820 05  Bratislava 25

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborný asistent na Katedru stratégie a podnikania FM UK

Bratislava 10.8.2023

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborný asistent na Katedru stratégie a podnikania FM UK na výučbu predmetov Úvod do podnikania, Rozvoj podnikateľského myslenia, Rozvoj podnikateľských zručností I a II, Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch, Podpora rozvoja podnikania (všetky v slovenskom aj anglickom jazyku) na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady:  
-    vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore,
-    vedecko-výskumná činnosť,
-    publikačné aktivity v podobe indexovaných publikácií,
-    projektová činnosť, účasť na domácich vedeckých projektoch a na projektoch súvisiacich s výučbou uvedených predmetov,
-    znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho svetového jazyka,
-    pedagogická prax v odbore ekonómia a manažment so zameraním na oblasť podnikania,
-    pedagogická prax v odbore ekonómia a manažment so zameraním na oblasť podnikania v zahraničí,

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou online pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania,
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
-    zoznam vyučovaných predmetov dokladujúci pedagogickú prax uchádzača,
-    overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
-    vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestné vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
-    posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05  Bratislava 25

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK