Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka práce a zamestnania

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry ekonómie a financií

                              Bratislava, 11.9.2019

                              
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 32 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry ekonómie a financií na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona).

Kvalifikačné požiadavky:
-    pedagogická činnosť v danom odbore vrátane III. stupňa štúdia (aj v anglickom jazyku) v rozsahu aspoň 10 rokov,
-    vyškolenie doktorandov,
-    publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch indexovaných v databázach WoS alebo SCOPUS, vítaný je aspoň jeden s nenulovým IF (JCR),
-    predpoklad na výkon práce vo verejnom záujme zákona č. 552/2003Z.z.
-    zodpovedajúce organizačné a riadiace schopnosti,
-    základné znalosti všeobecne záväzných predpisov z oblasti vysokého školstva,
Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

 Predpokladaný deň vymenovania do funkcie – po úspešnom ukončení výberového konania.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis
-    zoznam publikačnej činnosti, ako aj ohlasov,
-    spracovanie koncepcie pedagogického, vedeckého a materiálneho rozvoja katedry
-    fotokópie dokladov o vzdelaní a získaných vedecko-pedagogických titulov,
-    čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch,
-    Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať preukázanie bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.


Posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na web stránke fakulty adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05  Bratislava 25

                            prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
                                      dekan FM UK