Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka práce a zamestnania

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta docent - Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum FM UK

Bratislava, 4.8.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta docent  - Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum  FM UK na výučbu predmetov v slovenskom a anglickom jazyku Environmentálny manažment, Manažment riadenia inovácií s využitím metodiky TRIZ, Virtuálna realita v manažérskej praxi, výučba predmetu na 3. stupni štúdia   Metodológia vedeckej práce a písanie článkov na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie profesorov a docentov § 12 ods. 1 písm. h, a i, a § 75 písm. 6 a 7 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách definujú kritériá Fakulty managementu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke Fakulty managementu UK v Bratislave www.fm.uniba.sk a na internetovej stránke Univerzity Komenského www.uniba.sk.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Manažment

- spĺňa štandardy odporúčané akreditačnou agentúrou na garantovanie študijného programu

- aktívna znalosť anglického jazyka a skúsenosti s výučbou v anglickom jazyku

-- skúsenosti s podávaním projektov/návrhov grantov

 

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

 Predpokladaný deň zaradenia na pracovné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru, online alebo písomnou formou o čom bude uchádzač dopredu informovaný

Uchádzači o miesto predkladajú:

-          prihlášku do výberového konania

-          štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis

-          zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

-          fotokópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,

-          Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať preukázanie bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace a overené kópie dokladov o vzdelaní a získaných vedecko-pedagogických titulov.

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Personálne oddelenie
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05  Bratislava 25

 

                                                                                   prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

                                                                                               Dekan FM UK

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta docent na Katedru manažmentu FM UK

Bratislava, 4.8.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta docent na Katedru manažmentu FM UK na výučbu predmetov Manažment, Manažment ľudských zdrojov a Organizačné správanie na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie profesorov a docentov § 12 ods. 1 písm. h, a i, a § 75 písm. 6 a 7 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách definujú kritériá Fakulty managementu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke Fakulty managementu UK v Bratislave http://www.fm.uniba.sk/ a na internetovej stránke Univerzity Komenského http://www.uniba.sk/.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Manažment

- spĺňa štandardy odporúčané akreditačnou agentúrou na garantovanie študijného programu

- aktívna znalosť anglického jazyka a skúsenosti s výučbou v anglickom jazyku

- skúsenosti s podávaním projektov/návrhov grantov

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

 Predpokladaný deň zaradenia na pracovné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru, online alebo písomnou formou o čom bude uchádzač dopredu informovaný

Uchádzači o miesto predkladajú:

-          prihlášku do výberového konania

-          štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis

-          zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

-          fotokópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,

-          Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať preukázanie bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace a overené kópie dokladov o vzdelaní a získaných vedecko-pedagogických titulov.

posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Personálne oddelenie
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05  Bratislava 25

 

                                                                                   prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

                                                                                               Dekan FM UK

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho vedúceho Katedry marketingu, vedúceho Katedry informačných systémov, vedúceho Katedry manažmentu, vedúceho Katedry stratégie a podnikania

Bratislava, 4.8.2020

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 32 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry marketingu,  vedúceho Katedry informačných systémov, vedúceho Katedry manažmentu, vedúceho Katedry stratégie a podnikania na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona).

 

Kvalifikačné požiadavky:

-          vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor v príslušnom alebo príbuznom odbore,

-          pedagogická činnosť v danom odbore vrátane III. stupňa štúdia (aj v anglickom jazyku) v rozsahu aspoň 10 rokov, vyškolenie doktorandov,

-          spĺňa štandardy odporúčané akreditačnou agentúrou na garantovanie študijného programu

-          predpoklad na výkon práce vo verejnom záujme zákona č. 552/2003Z.z.,

-          skúsenosti s vykonávaním riadiacich funkcií vo vrcholovom manažmente

-          skúsenosti s riešením medzinárodných výskumných projektov a publikovaním ich výsledkov v zahraničí.

-          predstaviť písomné spracovanie koncepcie katedry.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. Predpokladaný deň vymenovania do funkcie – po úspešnom ukončení výberového konania, ktoré sa bude konať formou osobného pohovoru, online alebo písomnou formou, o čom bude uchádzať vopred informovaný.

 

Uchádzači o miesto predkladajú:

-          prihlášku do výberového konania

-          štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú prax v danom odbore

-          zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti, ako aj domácich a zahraničných ohlasov

-          overené doklady o vzdelaní a získaných vedecko-pedagogických titulov

-          výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

 

Posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojovOdbojárov 10
P.O.Box 95
820 05  Bratislava 25 

                                                                                   prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

                                                                                                     dekan FM UK