Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka práce a zamestnania

Výberové konanie na obsadenie funkcie a zároveň pracovného miesta docenta na Katedru manažmentu FM UK

                              Bratislava, 18.11.2020

                              
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie a zároveň pracovného miesta docenta na Katedru manažmentu FM UK na zabezpečenie výučby predmetov: Základy manažmentu, Marketingové aplikácie, Marketing v malých a stredných podnikoch, Marketing v nemeckom jazyku,   na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie profesorov a docentov § 12 ods. 1 písm. h, a i, a § 75 písm. 6 a 7 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách definujú kritériá Fakulty managementu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke Fakulty managementu UK v Bratislave www.fm.uniba.sk.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
-    overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
-    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05  Bratislava 25


                            prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
                                dekan FM UK


Výberové konanie na obsadenie funkcie a zároveň pracovného miesta profesor na Katedru ekonómie a financií FM UK

                              Bratislava, 18.11.2020

                              
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie a zároveň pracovného miesta profesor na Katedru ekonómie a financií FM UK na zabezpečenie výučby predmetov Účtovníctvo, Finančné a manažérske účtovníctvo, Medzinárodná harmonizácia účtovníctva a Medzinárodné účtovné štandardy v anglickom jazyku na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie profesorov a docentov § 12 ods. 1 písm. h, a i, a § 75 písm. 6 a 7 zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách definujú kritériá Fakulty managementu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke Fakulty managementu UK v Bratislave www.fm.uniba.sk.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného alebo online pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
-    overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,
-    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05  Bratislava 25


                            prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
                                        dekan FM UK