Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka práce a zamestnania

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta lektor na Katedru marketingu a obchodu FM UK

Bratislava, 10. 07. 2024

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom, prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta lektor na Katedru marketingu a obchodu FM UK na zabezpečenie výučby predmetov z oblasti marketingu, medzinárodného marketingu a marketingového výskumu v slovenskom aj anglickom jazyku na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
-    úplné vysokoškolské vzdelanie,
-    akademický titul PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
-    znalosť anglického jazyka,
-    znalosť iných jazykov vítaná,
-    práca so softvérom SPSS,
-    pedagogická prax v príslušnom odbore,
-    publikačná činnosť súvisiaca so zabezpečovanými predmetmi.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania,
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
-    overené doklady o vzdelaní a získaní akademického titulu PhD.,
-    vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov
-    čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
-    plán svojho pedagogického pôsobenia na funkčnom mieste lektora,
-    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).
Požadované materiály posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P. O. Box 95
820 05 Bratislava 25

                            prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
                                dekan FM UK

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborný asistent na Katedru marketingu a obchodu FM UK

Bratislava, 10. 07. 2024

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom, prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborný asistent na Katedru marketingu a obchodu FM UK na zabezpečenie výučby predmetov z oblasti digitálneho marketingu, marketingu vo vyhľadávacích nástrojoch, online marketingových nástrojov a aplikácií a sociálnych sietí a obsahového marketingu v slovenskom aj anglickom jazyku na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
-    úplné vysokoškolské vzdelanie,
-    akademický titul PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,
-    znalosť anglického jazyka,
-    znalosť iných jazykov vítaná,
-    pedagogická prax v príslušnom odbore,
-    publikačná činnosť súvisiaca so zabezpečovanými predmetmi.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania,
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis,
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
-    overené doklady o vzdelaní a získaní akademického titulu PhD.,
-    vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov
-    čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
-    plán svojho vedeckého a pedagogického pôsobenia na funkčnom mieste odborného asistenta,
-    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).
Požadované materiály posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P. O. Box 95
820 05 Bratislava 25

                            prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
                                dekan FM UK