Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka práce a zamestnania

Výberové konania na obsadenie miest odborných asistentov a vedeckovýskumných pracovníkov FM UK

Bratislava 5.8.2022


Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) tohto zákona vypisuje výberové konania na obsadenie týchto pracovných miest:

•    odborný asistent na Katedru informačných systémov na výučbu predmetov Výpočtová technika, Informatika, Projektový manažment, Manažment informačných systémov, Štatistika, Databázy, Dátové analýzy pre manažment v slovenskom a anglickom jazyku.

•    odborný asistent na Katedru ekonómie a financií na výučbu  predmetov v slovenskom a anglickom jazyku Finančný manažment, Ekonómia, Finančné trhy a inštitúcie

•    odborný asistent na Katedru ekonómie a financií na výučbu  predmetov v slovenskom a anglickom jazyku Finančný manažment, Oceňovanie podnikov

•    odborný asistent na Katedru kvantitatívnych metód na výučbu predmetov Matematika, Štatistika, Štatistické metódy, Manažérska štatistika, Finančné trhy, MEP  v slovenskom a anglickom jazyku

•    odborný asistent na Katedru stratégie a podnikania na výučbu  predmetov v slovenskom a anglickom jazyku Úvod do podnikania, Rozvoj podnikateľského myslenia, Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch, Sociálne podnikanie, Hodnotový manažment a podnikateľské riziká

Požadované kvalifikačné predpoklady:  
-    vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
-    znalosť anglického jazyka
-    znalosť iných jazykov vítaná,
-    skúsenosti s riešením medzinárodných výskumných projektov
-    pedagogická prax v príslušnom odbore vítaná.

•    vedeckovýskumný pracovník na Katedru informačných systémov.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
- vedeckovýskumná a publikačná činnosť, vedecký ohlas preukázateľný citačným ohlasom v databáze WOS, resp. SCOPUS,
- aktívna znalosť anglického jazyka, skúsenosti s výučbou v anglickom jazyku
Výhodou sú: skúsenosti vo výskume, skúsenosti s podávaním grantov a skúsenosti s ich realizáciou, pedagogická prax v príslušnom odbore vítaná.

•    vedeckovýskumný pracovník na Katedru stratégie a podnikania so zameraním na  výskum v oblasti podnikania s dôrazom na medzigeneračné podnikanie, digitalizáciu a intelektuálny kapitál v podnikaní.
   Požadované kvalifikačné predpoklady:
-    vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
-    vedeckovýskumná a publikačná činnosť (publikácie evidovaných v databázach WOS, resp. SCOPUS), vedecký ohlas preukázateľný citačným ohlasom v databáze WOS, resp. SCOPUS,
-    aktívna znalosť anglického jazyka,
-    spolupráca na vedeckých projektoch.
Výhodou sú: skúsenosti vo výskume, prednostne zameranom na emočnú inteligenciu v podnikaní a manažmente, skúsenosti s podávaním grantov a skúsenosti s ich realizáciou.

•    vedeckovýskumný pracovník na Katedru manažmentu
Požadované kvalifikačné predpoklady:
-    vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
-    aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť (minimálne 25 publikácií v zahraničných časopisoch evidovaných v databázach WOS a/alebo SCOPUS, z nich najmenej 10 v zahraničných karentovaných časopisoch),
-    významný vedecký ohlas preukázateľný citačným ohlasom (minimálne 250 ohlasov v databázach WOS a/alebo SCOPUS)
-    skúsenosti s podávaním vedecko-výskumných projektov a ich realizáciou (minimálne 1 ukončený projekt na pozícii vedúceho riešiteľa)
Výhodou je skúsenosť s vedecko-výskumným pôsobením na zahraničnej univerzite

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru alebo prostredníctvom videokonferencie.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,
-    overené fotokópie dokladov o vzdelaní
-    výpis z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace
-    posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05  Bratislava 25


                            prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
                                Dekan FM UK

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry ekonómie a financií, vedúceho Katedry medzinárodného manažmentu, vedúceho Katedry kvantitatívnych metód na dobu určitú

Bratislava, 26.7.2022

                              
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Katedry ekonómie a financií,  vedúceho Katedry medzinárodného manažmentu, vedúceho Katedry kvantitatívnych metód na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 4 citovaného zákona).

Kvalifikačné požiadavky:
-    Spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto docent alebo profesor v príslušnom odbore,
-    pedagogická činnosť v danom odbore (aj v anglickom jazyku)
-    spĺňa štandardy odporúčané akreditačnou agentúrou na garantovanie študijného programu
-    predpoklad na výkon práce vo verejnom záujme zákona č. 552/2003Z.z.,
-    skúsenosti s vykonávaním riadiacich funkcií vo vrcholovom manažmente
-    skúsenosti s riešením medzinárodných výskumných projektov a publikovaním ich výsledkov v zahraničí.
-    predstaviť písomné spracovanie koncepcie katedry.
Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. Predpokladaný deň vymenovania do funkcie – po úspešnom ukončení výberového konania, ktoré sa bude konať formou osobného pohovoru, online alebo písomnou formou, o čom bude uchádzať vopred informovaný.

Uchádzači o miesto predkladajú:
-    prihlášku do výberového konania
-    štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis s dôrazom na pedagogickú prax v danom odbore
-    zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti, ako aj domácich a zahraničných ohlasov
-    overené doklady o vzdelaní a získaných vedecko-pedagogických titulov
-    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Posielajte do 14 dní odo dňa zverejnenia na adresu:
Fakulta managementu Univerzita Komenského
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P.O.Box 95
820 05  Bratislava 25


                            prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
                                      dekan FM UK