Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka práce a zamestnania

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Katedru stratégie a podnikania FM UK

Bratislava 5.4.2024

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, v zastúpení jej dekanom prof. Mgr. Petrom Štarchoňom, PhD., podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: odborného asistenta na Katedru stratégie a podnikania FM UK na výučbu predmetov Procesný manažment, Strategický manažment, Manažérska ekonomika a Controlling v slovenskom a  anglickom jazyku na dobu určitú (5 rokov, § 77 ods. 5 citovaného zákona), ak sa nedohodne inak.

Požadované kvalifikačné predpoklady:  

- úplné vysokoškolské vzdelanie,

- vedecká hodnosť PhD. v príslušnom alebo príbuznom odbore,

- znalosť anglického jazyka,

- znalosť iných jazykov vítaná,

- pedagogická prax v príslušnom odbore vítaná.

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania.
Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Uchádzači o miesto predkladajú:

- prihlášku do výberového konania

- štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis 

- zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

- overené doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti,

- vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov,

- čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Referát ľudských zdrojov
Odbojárov 10
P. O. Box 95
820 05  Bratislava 25 

 

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
dekan FM UK