Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podpora študentov so zdravotným postihnutím

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi:
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: +421 2 9021 2043
e-mail: Rozalia.Sulikovafm.uniba.sk


 

Vnútorný predpis č. 23/2014
Smernica rektora
Univerzity Komenského v Bratislave
k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami