Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Podpora študentov so zdravotným postihnutím

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi:
doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.
tel.: 02/ 50 117 481, fax: 02/ 50 117 527
e-mail: Rozalia.Sulikova@fm.uniba.sk


Vnútorný predpis č. 23/2014
Smernica rektora
Univerzity Komenského v Bratislave
k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami