Faculty of ManagementComenius University Bratislava

GAIHE

Názov projektu: Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision (GAIHE)

Číslo projektu: 539628-LLP-1-2013-1-NL-ERASMUS-EIGF

Riešené pod záštitou Lifelong Learning Programme, European Commission

Doba riešenia projektu: Október 2013 – Október 2016

Koordinátor projektu: School of Governance of the University of Maastricht (Holandsko)

Spoluriešitelia projektu za SR: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. a doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., Katedra manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Spoluriešitelia, partnerské organizácie: Ecole Normale Supérieure de Lyon (Francúzsko), Dublin Institute of Technology (Írsko), University of Latvia (Lotyšsko), University of Sibiu (Rumunsko), University of St Cyrill and Methodius (Slovensko), University of Maribor (Slovinsko), University of Salamanca (Španielsko), University of Alicante (Španielsko)

Anotácia a ciele
Vysokoškolské vzdelávanie prekonalo v uplynulých desaťročiach významné zmeny. Vývoj v oblasti informačno-komunikačných technológii do istej miery spochybňuje tradičný model univerzity. Prístupy k zvyšovaniu konkurencieschopnosti vyplývajúce z nových spôsobov poskytovania vzdelávania vyvolali v odbornej i širšej verejnosti mohutnú diskusiu o nutnosti udržať uspokojivú úroveň kvality vysokoškolského vzdelávania.

Projekt si kladie za cieľ objasniť ako manažment vysokoškolských pracovísk reaguje na inovácie. Aké modely poskytovania vzdelávania začínajú európske univerzity aplikovať do praxe? Aká je úloha univerzitnej správy pri podpore a regulácii inovatívnych metód poskytovania vzdelávania? Aké motivačné faktory a aké bariéry vstupujú do procesu implementácie jednotlivých inovácií?

Projekt sa zameriava na zdokumentovanie prístupov a metód, akými európske univerzity rozvíjajú a posilňujú svoj potenciál inovovať a aké výzvy pre manažment a správu daných organizácií z tohto procesu vyplývajú. Získané poznatky umožnia objasniť podstatu inovácií v oblasti poskytovania vzdelávania v európskom priestore a úlohy a funkcie manažmentu univerzít pri podpore inovácií. Ďalej projekt poslúži pri šírení best practices (osvedčených praktík) pre efektívnu správu univerzít ako aj iných inštitúcií vyššieho vzdelávania.