Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0792/20

Projekt VEGA 1/0792/20

VEDÚCI PROJEKTU: doc. Ing. Ján Papula, PhD.
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU: Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0

Nástup štvrtej priemyselnej revolúcie vystupujúcej pod názvom priemysel 4.0 je témou, ktorá v súčasnosti upútava pozornosť najmä špecialistov z oblasti priemyselných technológií, IT špecialistov, ale i podnikových manažérov. Doteraz existujúce vedecké štúdie naznačujú, že práve štvrtá priemyselná revolúcia bude v nasledujúcom období spôsobovať doslova revolúciu v podnikovom manažmente. Zmeny neprebiehajú lineárne, a najmä nie v kontexte priemyselných revolúcií. Počas nich dochádza k zmenám podnikateľských modelov a tiež k fundamentálnym zmenám v zdrojoch využívaných pri dosahovaní konkurencieschopnosti. Priemysel, ako aj celé hospodárstvo prechádzajú radikálnymi zmenami vďaka zavádzaniu vyspelých IKT a umelej inteligencie do výrobných podnikov, služieb a do všetkých odvetví hospodárstva. Vzhľadom na to, že štvrtá priemyselná revolúcia je vo svojom počiatočnom štádiu, je zámerom vedeckého projektu zaoberať sa prebiehajúcimi zmeny, poukazovať na ich aktuálnosť a možné dopady v rámci manažmentu podnikov.