Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0773/20

Projekt VEGA 1/0773/20

VEDÚCI PROJEKTU: doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU: Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku

Projekt reaguje na aktuálne otázky manažmentu podnikov súvisiace s podporou inovatívnosti a budovaním trvalo udržateľných konkurenčných výhod, ako aj na vzrastajúci záujem o merateľnosť znalostí a vyhodnocovanie znalostných aktivít v súvislosti s podnikovými cieľmi. Intelektuálny kapitál, ako koncept, ktorý kvantifikuje znalosti, schopnosti, vzťahy, procesy, inovácie a iné zložky nehmotných aktív prináša nový pohľad na kľúčové faktory dlhodobej úspešnosti. Inovatívnosť a inovácie vo všetkých oblastiach sa stávajú v súčasnosti kľúčovou oblasťou v snahe dosiahnuť konkurencieschopnosť a podporiť výkonnosť. Manažovať a merať inovácie a systematicky podporovať inovačnú aktivitu však vyžaduje venovať zvýšenú pozornosť faktorom ako sú ľudia, znalosti, organizačná kultúra, procesy internej a externej interakcie, partnerstvá, znalostné siete, či moderné informačno-komunikačné technológie. Cieľom projektu je skúmať vplyv zložiek intelektuálneho kapitálu na inovačnú aktivitu a možnosti merania inovačnej aktivity.