Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0614/23

Názov projektu: Pripravenosť podnikov na výzvy spojené s Priemyslom 4.0 z pohľadu podnikových procesov a procesného manažmentu
Doba riešenia projektu: 2023-2025

Vedúca projektu: doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.
Zástupkyňa vedúcej projektu: Mgr. Andrea Gažová, PhD.

Členovia riešiteľského tímu:
doc. Ing. Ján Papula, PhD.
doc. Mgr. Lukáš Copuš, PhD.
doc. Mgr. Lucia Kohnová, PhD.
doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
Mgr. Dávid Smolka
Mgr. Dominik Trubač
Mgr. Dávid Paculík

Anotácia projektu:
V súčasnosti sa kladie dôraz na flexibilitu, inovatívnosť a schopnosť podnikov prispôsobovať sa rýchlo postupujúcim zmenám v prostredí. Práve znalosť procesov a ich zdokonaľovanie vytvára základ, ktorý umožňuje zlepšovanie, podporuje inovácie a umožňuje pružnejšie reakcie. Podniky dnes čoraz viac čelia novým vplyvom a zmenám, ktoré sú v nemalej miere spojené aj s technologickým vývojom a 4. priemyselnou revolúciou, známou aj pod názvom priemysel 4.0. Priemysel 4.0 môžeme v súčasnosti považovať za hlavnú hnaciu silu v podnikateľskom prostredí. Ak chcú byť organizácie úspešné i v nových podmienkach, musia reagovať na tento vývoj a prispôsobovať mu svoje pracovné postupy a procesy. Aplikovanie procesného manažmentu pomáha podnikom rýchlejšie sa adaptovať na nové výzvy. Projekt je preto zameraný na skúmanie pripravenosti podnikov na tieto výzvy z pohľadu aplikovania nových technológií spojených s Priemyslom 4.0 a identifikovanie prepojenia technológií na podnikové procesy a ich efektívny manažment.