Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0441/21

Názov projektu: Analýza pracovných očakávaní generácie Z a predpokladov jej budúceho uplatnenia na trhu práce
Číslo projektu: VEGA 1/0441/21
Doba riešenia projektu: 1/2021 - 12/2023

Vedúca projektu: Mgr. Lenka Procházková, PhD.

Zástupkyňa vedúcej projektu: Mgr. Michaela Poláková, PhD.

Členovia riešiteľského tímu:
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.  
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová PhD.
Mgr. Juliet Horváthová Suleimanová, PhD.
Mgr. Monika Vojteková
Mgr. Lucia Kočišová

Anotácia projektu:
Projekt sa zaoberá témou pracovných a kariérnych očakávaní generácie Z, ktorej najstarší príslušníci postupne ukončujú vysokoškolské vzdelávanie a vstupujú na trh práce. Hlavné ciele tohto projektu sú: 1. vypracovať komplexnú charakteristiku pracovných a kariérnych očakávaní študentov ekonómie a manažmentu z generácie Z, ktorí študujú na vysokých školách a 2. vytvoriť kompetenčný model absolventov s prihliadnutím na trendy očakávané na trhu práce v horizonte najbližších 10 rokov. Uvedené ciele zároveň predstavujú dve hlavné vetvy projektu, z ktorých prvá sa venuje budúcim absolventom a ich očakávaniam, kým druhá mapuje očakávania trhu práce a identifikuje kompetencie, ktoré v budúcnosti budú absolventi potrebovať pre úspešné dosahovanie pracovných cieľov.