Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0419/22

Názov projektu:
Vedenie ľudí, dôvera a kultúra v slovenskom pracovnom prostredí – Projekt GLOBE 2020 Slovensko

Zloženie výskumného tímu
Vedúci projektu: prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
Zástupca vedúceho projektu: doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Členovia riešiteľského kolektívu:
Mgr. Lenka Procházková, PhD.,
Mgr. Monika Vojteková,
Dipl.-Kffr. Frauke Kempner

Doba riešenia: 2022 - 2024

Anotácia projektu

Predložený projekt súvisí s celosvetovo najväčším a najprestížnejším výskumným programom v rámci spoločenských vied GLOBE 2020 (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness). Participácia Slovenska v tomto prestížnom programe je absolútne kľúčová, nakoľko dosiaľ nie sú k dispozícii komplexné dáta  od našej manažérskej populácie, ktoré by umožnili na základe prepracovanej a medzinárodne aplikovanej metodiky presne identifikovať pozíciu slovenskej národnej kultúry v rámci dimenzií interkultúrnych rozdielov a komparovať preferencie slovenských manažérov v oblasti vedenia ľudí s tým, čo považujú príslušníci iných kultúr za ideálne, nasledovania hodné vzory správania lídrov v organizáciách. Našou ambíciou je dostať Slovensko na „mapu“ súčasného interkultúrneho výskumu v manažmente. Hlavným cieľom tohto projektu je priniesť nové poznanie o slovenských kultúrnych praktikách, preferenciách v oblasti vedenia ľudí a dynamike budovania dôvery v kontexte atribútov národnej kultúry.