Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0109/23

Názov projektu: Rámec pre systematizáciu digitálnej transformácie organizácií so zameraním na marketingové a obchodné procesy
Číslo projektu: VEGA 1/0109/23
Doba riešenia projektu: 1/2023 - 12/2025
Vedúci projektu: doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.

Zastupca vedúceho projektu: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Členovia riešiteľského tímu:

Ing. Martin Kuchta, PhD.
Ing. Mária Hasprová, PhD.
doc. Ing. Štefan Žák, PhD.
Mgr. Martina Jantová
PhDr. Ing. Mgr. Miroslav Reiter, MBA
Ing. Andrej Matta
Dipl. Kfm. Bernhard Alexander Krah

Anotácia projektu:
Hlavným cieľom projektu je príprava štrukturálneho rámca na systematizáciu DT, ktorý umožní organizáciám naštartovať a zefektívniť procesy DT so zámerom posilnenia ich konkurencieschopnosti v čoraz viac digitálnom a technologickom prostredí. Organizácie budú môcť identifikovať hodnotu DT, jej prínosy, potrebné zdroje a dokážu prekonať bariéry, ktoré ich očakávajú počas transformačného procesu. Realizuje sa systematický prehľad literatúry (SLR) s použitím metodiky PRISMA a kvalitatívny primárny výskum vo forme hĺbkových rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi z rôznych organizácií s cieľom prediskutovať ich skúsenosti s digitálnou transformáciou a zhromaždiť relevantné vstupy pre navrhovaný systematický rámec digitálnej transformácie. Výsledky projektu budú publikované v prestížnych vedeckých časopisoch a zhrnuté na webovej stránke projektu, vytvorenej za účelom ich sprístupnenia relevantným cieľovým skupinám, o.i. akademickej obci, podnikom, mimovládnym organizáciám a inštitúciám verejnej správy SR.