Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KEGA 074UK-4/2023

Názov projektu: Prierezová implementácia témy udržateľnosti v rámci manažérskeho vzdelávania na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Doba riešenia projektu:  1/2023 – 12/2025
Vedúca projektu: doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD.
Zástupkyňa vedúcej projektu: doc. Mgr. Veronika Gežik, PhD.

Členovia riešiteľského tímu:
Mgr. Michaela Poláková, PhD.
Mgr. Miloš Mrva, PhD.
Mgr. František Olšavský, PhD.
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M.
Mgr. Peter Laktiš
Mgr. Bojan Jorgič
Mgr. Valeriia Maljar

Anotácia projektu:
Cieľom projektu je prostredníctvom integrácie problematiky udržateľnosti prispieť k inovácii a obsahovej diverzifikácii predmetov v rámci študijných programov na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK). Zámerom projektu je aktualizovať obsah manažérskeho vzdelávania na FMUK tak, aby u študentov manažmentu podnecovalo rozvoj systémového myslenia, ktoré im umožní identifikovať a kriticky zhodnotiť nielen ekonomické, ale aj environmentálne a sociálne dopady aktivít podnikov a organizácií, na ktorých riadení budú v praxi participovať. Realizácia projektu bude prebiehať v troch etapách, počnúc mapovaním aktuálneho stavu problematiky a identifikáciou možností pre integráciu problematiky udržateľnosti do výučby predmetov na FMUK, cez tvorbu konkrétnych nástrojov až po ich pilotné testovanie v rámci výučby štyroch konkrétnych predmetov a následnú disemináciu výsledkov. Projektové aktivity bude realizovať tím pedagogičiek a pedagógov z rôznych katedier FMUK, aby sa tak zabezpečil ich prierezový charakter. Dôležitou súčasťou projektu bude aj participácia širšej pedagogickej obce a zástupcov podnikateľského sektora prostredníctvom ich zapojenia v rámci workshopov plánovaných počas projektu. Mimoriadny dôraz kladie projekt na následnú disemináciu výsledkov projektu, aby tak podporil zviditeľnenie témy udržateľnosti nielen na FMUK ale aj na ďalších vysokých školách manažérskeho a ekonomického zamerania na Slovensku.