Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KEGA 029UKF-4/2022

Projekt KEGA 029UKF-4/2022

Názov projektu:  Príprava štruktúry a obsahu predmetu, učebnice a e-learningového kurzu "Podnikateľské zručnosti" pre neekonomické študijné programy s fokusom na online prostredie
Obdobie riešenia projektu: 01/2022-12/2024
Vedúci projektu: doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.
Riešiteľské pracovisko: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Spolupracujúce pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Obdobie podieľania sa na riešení projektu: 01/2023-12/2024
Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa spolupracujúceho pracoviska: Mgr. Kitty Klacsánová, PhD.

Anotácia projektu: Podnikateľské kompetencie patria v znalostnej ekonomike medzi kľúčové kompetencie potrebné pre trh práce. Potrebu dostať podnikateľské vzdelávanie do všetkých odvetví vzdelávania zdôrazňuje Európska komisia stále intenzívnejšie. V európskom referenčnom rámci sa podnikanie a iniciatívnosť považuje za jednu z ôsmich kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie. Podnikanie je kľúčovým prvkom nezávislosti a blahobytu mladých ľudí v Európe a na celom svete. Európska komisia považuje vzdelávanie v oblasti podnikania za nástroj, ktorým sa môže podporiť podnikavosť mladých ľudí. Dokument Európskej komisie Akčný plán 2020 pre podnikanie uvádza, že podnikateľským zručnostiam by sa mala venovať osobitná pozornosť, pretože vďaka nim je možné nielen vykonávať konkrétnu podnikateľskú činnosť, ale aj zlepšiť zamestnateľnosť mladých ľudí. Zo záverov jednoznačne vyplýva, že podnikateľské vzdelávanie má vo formálnom vzdelávaní svoje miesto. Súčasná ekonomická neistota na trhu práce v dôsledku pandémie Covid-19 a hrozba nezamestnanosti vyžadujú neustále zvyšovanie úrovne vzdelania a kvalifikácie. Zároveň pandémia Covid-19 priniesla pre podnikateľov okrem ekonomických problémov aj príležitosti. Veľmi výrazne zrýchlila digitálnu transformáciu a automatizáciu firemných procesov. Cieľom projektu je zistiť, ako študenti neekonomických študijných programov vnímajú podnikanie a ako disponujú vybranými kľúčovými kompetenciami a zručnosťami potrebnými vo vzťahu k podnikaniu. Na základe tohoto výskumu a už uskutočneného výskumu člena riešiteľského kolektívu týkajúceho sa analýzy problémov začínajúcich podnikateľov je primárnym cieľom projektu tvorba obsahu a štruktúry predmetu „Podnikateľské zručnosti“, ktorý bude zaradený do študijných plánov pre študentov neekonomických študijných programov 1. až 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súlade so štruktúrou a obsahom uvedeného predmetu bude následne vytvorená učebnica a e-learningový kurz k danej problematike. Učebnica by mala obsahovať súhrnné informácie z oblasti legislatívnych a ekonomických podmienok podnikania, manažmentu a marketingu so zreteľom na online podnikanie a online služby. Projekt prinesie principiálne nové poznatky z online marketingu a využitia potenciálu umelej inteligencie vo svete podnikania. Tiež sa sústredíme aj na vybrané témy z oblasti finančnej gramotnosti, ktoré sú podstatné pre podnikanie. Popri tzv. hard skills bude pozornosť venovaná aj soft skills, ktoré sa považujú za neoddeliteľnú súčasť podnikateľských zručností. Vzdelávanie v podnikaní naberá s rozrastajúcou sa sférou malých a stredných podnikov, ako aj novovznikajúcich start-upov, na význame. Predpokladáme, že vyššia úroveň vzdelania súvisiaca s podnikateľskými kompetenciami na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ale aj na iných vysokých školách poskytne budúcim absolventom nástroj na osobné naplnenie a rozvoj, zapojenie sa do spoločnosti a úspešnú samozamestnateľnosť sa. Veríme, že absolventi podnikateľského vzdelávania získajú predstavy o možnostiach vlastného aktívneho zapojenia sa do pracovného procesu, či už formou fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo aktívneho zamestnanca s rozvinutým podnikateľským povedomím a schopnosťou prispôsobovať sa novým potrebám trhu práce so schopnosťou tvorivo, aktívne a kvalifikovane participovať na automatizácii a digitalizácii podnikových procesov.