Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

INKLUPOD - APVV-14-0647

Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup (INKLUPOD)

Jednou z oblastí, ktorej sa v rámci rozvoja podnikania doposiaľ nevenovala dostatočná pozornosť je inkluzivita. Tá predstavuje zapojenie znevýhodnených skupín (napr. ženy, seniori, mladí, migranti a pod.) do podnikateľských aktivít, čím dochádza k uvoľneniu ich tvorivého potenciálu vedúcemu k ekonomickej sebestačnosti, jednak v prospech ich samotných, ako aj v prospech rozvoja celej spoločnosti. Hlavným cieľom projektu INKLUPOD/INCLUENT je na základe analýzy súčasného stavu, najnovších teoretických poznatkov ako aj praktických skúseností v Európe a vo svete, vypracovanie komplexnej metodiky rozvoja inkluzivity podnikania na Slovensku na národnej i regionálnej úrovni pre vybrané znevýhodnené skupiny (ženy, mladých, seniorov a migrantov). Cieľom projektu je tiež testovanie vybraných súčastí metodiky formou pilotných projektov a spracovanie analýzy ich potenciálnych dopadov.

Partnerom FMUK v projekte INKLUPOD je Slovak Business Agency (link: http://www.sbagency.sk).