Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-19-0581

Projekt APVV-19-0581

Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup

Akronym: DIGICROSSGEN
Číslo projektu: APVV-19-0581
Trvanie projektu: 01. júl 2020 - 30. jún 2024

Popis projektu:
Podnikanie je jedným z kľúčových hnacích motorov udržateľného ekonomického rastu. Súčasné ekonomické, sociálne a technologické trendy, ako sú zmena povahy práce, ohrozenosť významnej časti pracovných miest, starnutie populácie a nárast striebornej ekonomiky, či digitalizácia a nástup priemyslu 4.0, však menia podobu podnikania a predstavujú výzvy pre udržateľnosť a rozvoj podnikateľských aktivít. Jedným z nových fenoménov, ktorému sa doposiaľ v tomto kontexte v našom prostredí nevenovala dostatočná systematická a ucelená pozornosť, je medzigeneračné podnikanie vo svetle nástupu digitálnej transformácie. Medzigeneračné podnikanie má potenciál napomôcť jednak prekonávaniu slabých stránok jednotlivých generácií (mladých, resp. seniorov) v procese vytvárania a rozvíjania podnikateľských aktivít vďaka vzájomnej synergii, ako aj napomôcť efektívnemu generačnému transferu poznatkov v existujúcich podnikateľských subjektoch. Digitalizácia v tomto kontexte je nielen jedným zo súčasných veľkých trendov vyvolávajúcim výzvy, ale tiež možným katalyzátorom medzigeneračného podnikania.

Hlavným cieľom projektu je na základe analýzy stavu podnikania optikou generácií s dôrazom na medzigeneračné podnikanie, ako aj analýzy výziev digitalizácie v tomto kontexte:

  • vytvorenie koncepčného modelu medzigeneračného podnikania na Slovensku v čase digitálnej transformácie,
  • podrobné metodické rozpracovanie jeho kľúčových modulov (začínajúci a etablovaní podnikatelia) s dôrazom na nástroje v nich aplikovateľné,
  • testovanie a validácia nástrojov v konkrétnych podmienkach praxe.

Aplikačné nástroje v oblasti podpory a vzdelávania v jednotlivých moduloch budú dostupné prostredníctvom online platformy (vrátane tzv. “Living lab” zainteresovaných subjektov).

Partner: Slovak Business Agency (SBA)

Zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Riešitelia:
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Mgr. Ján Rehák, PhD.
Doktorand