Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

JUST

Projekt JUST
„Joint University and Small and medium sized enterprises (SME) Training”    
Číslo projektu: 2021-1-SI01-KA220-HED-000029948
Webstránka: https://just-training.eu
Trvanie projektu: 1.1. 2022 – 30.6. 2024

Popis projektu
Zámerom projektu je rozšíriť spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a mikro, malými a strednými podnikmi ako nástroj na realizáciu tzv.  "znalostného trojuholníka", posilnenie inovácií, prekonanie nesúladu medzi ponukou a dopytom po podnikateľských zručnostiach a skrátenie transferu medzi svetom vzdelávania a práce.

Cieľom projektu JUST (Spoločný tréning inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a MSP) je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a prxe spojením univerzít, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a mikro, malých a stredných podnikov (MSP) vytvorením koherentných, relevantných a aktuálnych študijných programov s využitím mikrocertifikátov.
Na prekonanie nedostatku funkčných mechanizmov na uľahčenie interakcie medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a MSP v oblasti spoločnej výučby (rozvoj a poskytovanie tréningu), vzdelávania na pracovisku a stáží, vytvorí projekt JUST inovatívne operačné nástroje, ktoré umožnia inštitúciám vysokoškolského vzdelávania sprostredkovať spoluprácu s MSP. Tieto nástroje tiež umožnia MSP pochopiť hodnotu spolupráce s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania pre rozvoj zručností a kompetencií budúcej pracovnej sily.

Projekt plánuje 4 hlavné výstupy:
Platforma otvorených vzdelávacích nástrojov (OER platform)
Model spolupráce univerzít a MSP
Návrh tréningových nástrojov
JUST implementačný balík.

Zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing, Anna Pilková, PhD, MBA
Riešitelia:
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.
Mgr. Juraj Mikuš, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.

Partneri projektu:
Fakulteta za medije, Slovinsko (hlavný koordinátor)
Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta managementu, Slovensko
Slovak Business Agency, Slovensko
RRA  Severne primorske regijska razvojna agencija DOO Nova Gorica, Slovinsko
University of Malaga, Španielsko
Italian Development Partners, Taliansko
Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires IHF, Belgicko
Internet Web Solutions, Španielsko
Universitad de Malaga, Španielsko
Universita Degli Studi Gabriele D´Annunzio di Chieti – Pescara, Taliansko

Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.