Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity

XI. ročník medzinárodnej študentskej konferencie pri príležitosti Dňa Európy a iné aktivity v rámci programu Jean Monnet

 

Zámerom programu Jean Monnet je spájať akademických a výskumných pracovníkov pôsobiacich v oblasti európskych záležitostí. V rámci tohto programu sa kladie na dôraz na  štúdium a výskum v otázkach integrácie EÚ  so zreteľom na správne  pochopenie úlohy Európy v globalizovanom svete. Fakulta managementu UK v Bratislave v rámci programu Jean Monnet organizovala viaceré podujatia s medzinárodným rozmerom. Dňa 8. apríla 2019  sa konalo medzinárodné študentské akademické kolokvium pri príležitosti 30. výročia činností programu Jeana Monneta, ktorý bol v roku 1976 vymenovaný za čestného občana Európy. Podujatia sa zúčastnili študenti 4. ročníka  medzinárodného manažmentu a zahraniční študenti, ktorí študujú v rámci programu Erasmus na Fakulte managementu  UK v Bratislave. Pripomenuli sme si  významané výročie nielen z dôvodu realizácie programu Jeana Monneta, ale aj z dôvodu, že Fakulta managementu, UK v Bratislave patrí k najväčším aktérom programu Erasmus a akademická mobilita nielen  študentov ale aj učiteľov má stúpajúcu tendenciu. V rámci podujatia odzneli príspevky o význame a živote Jeana Monneta (L. Rašková). Študentom boli prezentované konkrétne výstupy programu pre vysokoškolských študentov Erasmus FM UK v Bratislave, ako aj prínos a význam akademických mobilít učiteľov (E. Černeková). Práve 30. výročie akcie Jeana Monnet, bolo aj  vhodnou príležitosťou na diskusiu o multikulturalizme. (E.Hoti)

Ďaľším významným podujatím bol XI. Ročník medzinárodnej študentskej konferencie pri príležitosti „Dňa Európy“ a „15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie“ (6.máj 2019). Okrem študentov zo Slovenska sa zúčastnili konferencie  aj študenti zo Srbska, Gruzínska, Ukrajiny, Kene, Španielska. S Dňom Európy sa spája Róbert Schuman, humanista, ktorý navrhol novú podobu nadnárodnej politickej spolupráce v Európe so zámerom vytvorenia medzinárodného spoločenstva štátov. Jeho víziou bola  iba ekonomická spolupráca, mierové a prosperujúce spolužitie ľudí v rámci jedného národa a medzi jednotlivými národmi Európy. V danej súvislosti nesmieme zabúdať, že Schumanova deklarácia je dnes považovaná  za „rodný list“ Európskej únie. Deň Európy je jedným z európskych symbolov a preto sme si s veľkou úctou pripomenuli tento pamätný deň a symbolické narodeniny Európskej únie (vtedy Európskych spoločenstiev). Oživením  študentského vedeckého podujatia bolo aj vystúpenie komorného sláčikového kvarteta Konzervatória v Bratislave, ktoré prispelo k dôstojnosti podujatia a zahralo Hymnu Európskej únie Ódu na radosť

Úvodné vystúpenie patrilo prof. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD., súčasnému dekanovi fakulty. Vo svojom príhovore vyzdvihol význam prehlbujúcej sa európskej integrácie a význam študentskej a učiteľskej mobility v rámci program Erasmus. Zároveň sa zmienil aj o význame členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Vzhľadom k tomu, že bývalí absolventi fakulty pôsobia aj v inštitúciách Európskej únie, študentov prišla pozdraviť  bývalá študentka francúzskeho program FM UK v Bratislave Mgr. Sláviková pracujúca v Bruseli, ktorá objasnila inštitucionálny systém Európskej únie.

Fakulta managementu UK v Bratislave realizuje vzdelávanie vo viacerých jazykoch a preto sa rokovania v sekciách konali v anglickom, francúzskom, nemeckom jazyku. Práve v sekciách študenti prezentovali svoje názory a postoje na minulosť, súčasnosť a budúcnosť Európskej únie.

V nemeckej sekcii študenti    prezentovali prínos ich študentskej mobility v rámci programu Erasmus pre rozvoj ich vedomostí a zručností. Študentka Tokárová, J. oboznámila študentov s plánovaným vývojom Európskej únie do roku 2030.  Hájeková, G. a Mihalovičová, J. sa  vo svojom vystúpení  venovali konkrétnym vzťahom Spolkovej republiky Nemecko a Európskej únie.  Grillova, A. a Meňhartová, M. vo svojej prezentácii analyzovali vývoj vzťahov Rakúskej republiky a Európskej únie. Prekvapením bolo vystúpenie študentiek prvého ročníka o pôsobení nemeckých investorov na Slovensku. Doplniť mená dn

Francúzska sekcia si pripomenula význam a prínos Jeana Monneta pre vznik Európskych spoločenstiev a budovania spoločného trhu s uhlím a oceľou. Táto sekciou bola moderovaná Dr. Delaneuvillom, F., koordinátorom dvojitého diplomu „Etudes européennes „v rámci spolupráce s Univerzitou v Lorraine na Slovensku, ktorý pripomenul výzvy európskej integrácie. Mgr. Sláviková, bývalá absolventka Fakulty managementu UK a držiteľka dvojitého diplomu porozprávala študentom o svojom pôsobení v rámci Európskej komisie v GR pre hospodársku súťaž. Taktiež upozornila na dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Zummerova, L. prezentovala podiel Francúzska na vzniku európskej integrácie a vyzdvihla významnú úlohu Francúzska v procese vytvárania užšieho zväzku medzi národmi Európy. M. Uhriková sa vo svojej prezentácii zamerala na antické korene európskej demokracie zdôrazňujúc súčasné smery jej vývoja. Blaháč, J. a Martišovič, M. predstavili bilanciu priamych zahraničných investícií na Slovensku a investícií Slovenska v zahraničí. Na záver Otrubová, D. a Huliková, Z. ilustrovali tieto investície predstavením francúzskej spoločnosti "Occitanne" pôsobiacej na Slovensku.

V anglickej sekcii vystupovali študenti z rôznych štátov sveta. Dokonca tu prezentovali aj študentky čiernej pleti. Sme radi, že práve študenti z rôznych štátov sveta si pripomenuli posolstvo Roberta Schumana, architekta zjednotenej Európy, nositeľa myšlienky vzájomnej spolupráce štátov a  mierového spolužitia národov Európy.

Ganyovicsová, M., Horiev, Šeligová, S. oboznámili účastníkov konferencie s vývojom migračnej politiky Európskej únie a zároveň objasnili aktuálne problémy týkajúce sa migrantov. Slovenské študentky zo Srbska Povolni, A. a Krošlak, S.  prezentovali súčasný vývoj vzťahov Európskej únie a Srbska a samotný proces prípravy Srbska na plnoprávne členstvo v Európskej únii. Študentky Mulonga Shirley a Maryam Dima z Kene prispeli do diskusie svojim príspevkom o vytváraní vzťahov a partnerstva afrických štátov a EÚ. Španielski študenti Javier Herrero Lara, Carmen Carla Pérez Cuesta, Francisco Argüeso prezentovali svoj príspevok o vstupe Španielska do EÚ, tému ďalej rozvili Marta Alén Morenza, Javier Serrano Casado, Conrado Cano, keď diskutovali na tému využívania benefitov prostredníctvom využívania európskych fondov, zdôrazňujúc že zatiaľ je Španielsko väčším prijímateľom ako donorom fondov a tak vyzdvihli pozitívny postoj členských krajín EÚ pomôcť štátom, ktoré to potrebujú vyzdvihnutím dôležitosti princípu súdržnosti…….. Alejandra Borrell Ortiz, Andres Valdivia Miranda ukázali na reálnom príklade podniku Textil Santanderina využitie finančnej pomoci z Európskeho regionálneho rozvojového fondu pre rozvoj podnikania. Garcia Reeves Sofia la Mer, Cuyas Padron Lea del Carmen and Placeres Picos Harimaguada del Pino diskutovali o programe “Horizont 2020 -najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ s takmer €80 biliónmi kapitálu dostupného na financovanie počas siedmych rokov (2014 až 2020) a Adriana Rodríguez Mesa a Paula Andrea Ramos Ahumada uzavreli popoludnie diskutovaním o súčasných problémoch migrácie, azylovej politiky a integrácie Španielska  a európskych fondoch určených na tento účel, ktoré pomáhajú riešiť tento problém v Španielsku, keďže Španielsko sa sa stalo hlavnou bránou migrantov v EÚ.

Takéto podujatia práve prispievajú k zvyšovaniu povedomia o Európskej únii, ako aj o rozvoji vzťahov Európskej únie s členskými štátmi a nečlenskými štátmi. Fakulta managementu UK v Bratislave sa vždy hlásila k myšlienke európskej  ekonomickej integrácie. Deklarovala to už v roku 1995, kedy študenti tejto fakulty absolvovali prvý kurz o európskej integrácii v anglickom jazyku v rámci projektu TEMPUS Európska dimenzia vo výchove a vzdelávaní. Ako prvá vysoká škola na Slovensku v rámci program MATRA vydávala odborný časopis s názvom “Slovenské a európske právo” (2000-2002). Proeurópska dimenzia sa prejavuje nielen v rámci riešenia medzinárodných projektov, ale aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, kde sa kladie dôraz na získanie jazykových kompetencií a  vedomostí v oblasti medzinárodného manažmentu a podnikania v európskom hospodárskom priestore. Vďaka odborným jazykovým kompetenciám, ktoré považujeme za konkurenčnú výhodu, ale aj odborným vedomostiam, absolventi medzinárodného manažmentu väčšinou pracujú v nadnárodných koncernoch alebo v európskych inštitúciách,   a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

The International Student Academic Colloquium

On April 8, 2019, the international student academic colloquium was held on the occasion of the 30th anniversary of the Jean Monnet program, who was bestowed Honorary Citizen of Europe in 1976. Students – of the master program in the International management and foreign students studying under the Erasmus program at the Faculty of Management of Comenius University participated in the event. The students of the University of the Third Age (Civil society) also took part in this event. We commemorated the important anniversary not only because of the Jean Monnet program, but also because the Faculty of Management of Comenius University in Bratislava ranks among the greatest players in the Erasmus program. The academic mobility of not only students but also teachers has an increasing tendency. The workshop was aimed at highlighting Jean Monnet´s contribution and his legacy. There were presentations on the Jean Monnet´s life and his contributions and merits for European integration (L. Rašková). The students  were informed about the students mobility results within the Erasmus program at FM UK, numbers of outgoing and incoming students, Erasmus opportunities to travel for the studying or work-internship purposes, about the application process by the  head of international affairs office Ms. E. Černeková, as well as, the contribution and importance of academic mobility. Jean Monnet's 30th anniversary was also a good opportunity to discuss multiculturalism.(E. Hoti). Within the workshop students discussed positive and negative aspects of Erasmus program and possibilities to improve Erasmus program mobility (selection of subjects for studying, social and cultural integration, user-friendly administration).    

 

 

 

 

Okrúhly stôl o budúcnosti Európskej únie

 

 

PROGRAM
Round Table on the future of the European Union
11.03.2019 o 11.00 – 13.00

 

Political reflection on the future of the European Union

(Daniela Nováčková)

 

EU Enlargement

 

 

Stabilisation and Association Process - Serbia

(Anja Povolni )

 

Stabilisation and Association Process –Ukraine

(Olena Starchenko)

 

Economic  cooperationof the  European Union - Azerbaijan

(Anastasia Mazina)

 

 

Discussion

 

 

 

 

Tento projekt je financovaný EÚ. Tento dokument bol vypracovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus (2018-2021).
Referencia projektu: 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE

Publikácia v rámci projektu

Publikácia v rámci projektu

The Jean Monnet Kick-off meeting

Date: November 29th, 2018 - 08:30 - Start
Venue: MCE Management Center, Rue de l'Aqueduc 118, 1050 Brussels
Country: Belgium
Organizer: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Action(s) covered: Jean Monnet – Kick off meeting

 

The Jean Monnet Kick-off meeting brought together the representatives from the projects selected under the call for Proposals (EAC/A05/2017), members of the Executive Agency's Jean Monnet team and collegues from the European Commission.

The Executive Agency's Jean Monnet team hosted information sessions, offering support and guidance on operational and financial aspects in of their activities in order to facilitate the implementation of their projects.

The Kick-off meeting should allow to facilitate the creation of synergies between the beneficiaries. The event offered also an opportunity to network and exchange information on good practice, it was especially useful for us, as our university obtained this Jean Monnet project first time.

The activities of the whole day programme included:

Welcome and introduction to the Jean Monnet Kick-off meeting
François WILLEKENS, Head of Unit, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) - Please find the presentation here

"Jean Monnet activities – An action to address challenges in contemporary Europe''
Jose-Lorenzo VALLES, Head of Unit, EAC A.1

Grant Management I
Santiago GUTIERREZ JIMENEZ, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Grant Management II
Santiago GUTIERREZ JIMENEZ, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Dissemination: Erasmus+ Project Results Platform
Edith GENSER, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Roundtable discussion with your financial and project officer
Jean Monnet Team, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Bilateral meetings with your financial and project officer
Jean Monnet Team, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Concluding remarks
François WILLEKENS, Head of Unit, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

It was very thorough meeting.
Great thanks to all organizers.

Daniela Nováčková a Darina Saxunová