Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity

Konferencia: Zjednotení v rozmanitosti

ERASMUS + ERASMUS MUNDUS and Jean Monet Activities:
With the support of ERASMUS + Programme of the European Union
"Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration”
(600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE)

Vzdelaním k úspešnému naplneniu Vašich snov!

Opäť šanca získať CMA grant!

 

Moderné vzdelávanie orientované pre potreby praxe s cieľom vyprodukovať absolventov manažérov, pripravených a zamestnateľných v priestore Európskej Únie  predstavuje základ projektu Jeana Moneta, ktorý je zameraný na tvorbu študijných  predmetov, resp. obohatenie existujúcich predmetov o obsah, ktorý si 21.storočie vyžaduje. Obsahy daných predmetov, tvorených a inovovaných v projekte Jeana Monneta, ktorých realizácia je možná vďaka prostriedkov  Europskej Komisie a Erazmus Plus,  ktoré sa zabudovali do študijného odboru Medzinárodný manažment, prispievajú k takýmto vedomostiam a spôsobilostiam a sú zároveň východiskom, aby sa študenti usilovali pokračovať ďalej vo sebavzdelávaní aj napríklad, v procese získavania odborných certifikátov ako je aj certifikát pre špecializáciu manažerského účtovníka, kontrolóra.

CMA  a CIMA certifikáty sú preukazateľným dôkazom odborných znalostí a zručnosti, ktoré by mal manažér, kontrolór nadobudnúť. Preto nie je prekvapením, že aj naša fakulta sa snaží umožniť usilovným a šikovným študentom získať grant, ktorý im napomôže si budovať úspešnú kariéru manažéra doma i v zahraničí.

 

Preto milí študenti, využijte šancu získať CMA grant na štúdium získania Certifikátu manažérského účtovníka- Certificate of Managerial Accountant

 

V pondelok 22.marca o 10.15 hod do 11.00 hod.  máte možnosť sa dozvedieť priamo o tejto ponuke od p. Bernardína Generalaa, riaditeľa Regional Partners Relations, z "IMA inštitútu z Zurichu, ktorý sa k Vám pripojí do Teamu Manažérske účtovníctvo 4.ročník denní s kolegom panom Sokolovom, aby Vám bližšie ozrejmili význam CMA certifikátu.

Tešíme sa na Vašu účasť a zvedavé fundované otázky.

 

 

Team  projektu Jeana Moneta

 

 

Publikácia: European Union and Its New Challenges in the Digitalised Age

Celú publikáciu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION - AGENDA

NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION

September 23, 2020

Hotel Devín

 

Agenda

Plennary session

  8.30 – Registration

  9.00 – Opening -  Saxunová Darina

  9.05 – Welcome speech -  Greguš Michal – the dean of the FMUK

  9.10. – Hajšel Róbert – member of the European Parliament, Brussels

  9.30 – Hochel Dionýz - Information office, European Parliament in  Bratislava

  9.50 – Kaszasová Katarína - general director UDVA, (former EIB Board member)

             European Institutions and their beneficial role for EU people

10.15 – Slivka Peter - ZotaPay, Inc. representative

             L´Union européenne, la blockchain et la nouvelleéconomie de token

 

10.45 – Coffee break

Plennary online sections  – chairs:  Nováčková a Saxunová – Main room

 

11.00 –  Buzelay Alain - Professeur émérite, Chargé d'enseignement au Centre

              Européen Universitaire de Nancy- Université Paris I Panthéon – Sorbonne  

              Le défi majeur de l’Union européenne en 2020: redynamiser l’Union

11.20 –  Constantinos Constantinou - Director of Research, Cyprus Centre for Business     

              Research - The Cyprus Institute of Marketing, European University Cyprus

              Turkey within an EU context: 2020 and beyond

11.40 –   Hans Norbert

 Interkulturelle Kompetenz als Voraussetzung für bessere Beziehungen in der   

              EU. Eine praxisorientierte Anleitung

 

 12.00 – Lunch break

13.30 – Online presentations

14.45 – Conclusion and assessment – Saxunová Darina

 

Presentations in the sections

Presentations: French Room – Chair: Frédéric  Delaneuville

13.30 – Delaneuville Frédéric

            Soixante-dix ans après le discours de Robert Schuman: l’Europe à la croisée 

            des chemins

13.40 – Giba Marian – Demjanovič Daniel

             L’approfondissement de l’intégration européenne : une réaction à la   

             pandémie de COVID-19 ?

13.50 – Drotár Matúš

             La nouvelle periode de programmation 2021-2027 - les enjeux et les 

             perspectives pour la Slovaquie

14.00 – Šúplata Marian

             Retour aux idées de Robert  Schuman

14.10 –  Zummerová Linda

             La gestion des fonds européens de cohésion en Slovaqie: l’exemple de la 

             région de Presov

14.20 –  Dumontel Olivier

             La gestion européenne de la crise sanitaire du Covid 19: approches  

             comparatives 

 

Presentations: English Room – Chair: Sarma Meerma, University of Liverpool, UK

                                                     Darina Saxunová,

13.30 – Šoltés Dušan

            Lisbon Strategy 2000 on Europe and Reality of Europe 2020

13.40 – LeRoux Corlise Liesl, Saxunová Darina

            COVID-19 impact on stock indices of selected EU Countries

13.50 – Matúšová Silvia

               The Legacy of Robert Schuman for the European Union

14.00 – Bajziková Ľubica, Bajzík Peter

            The Minimum Wage as a Part of Remuneration Systems in EU and the Slovak

            Republic

14.10 – Pilková Anna

            Entrepreneurship in Slovakia in the European Context.

14.20 – Slivka Peter

  Blockchain technology and EU

14.40 –Granado Suarez Sonia

            IFRS and Accounting Development within the EU

 

 

 

Presentations:  German Room – Chair: Jarmila Wefersová

13.30 – Milošovičová Petra 

   Synergie als Ansatzpunkt zur Erforschung des interkulturellen Managements

13.40 – Šlahor Ľudomír

             Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) und die damit

             verbundenen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben

             gravierende wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen.

13.50 – Wefersová Jarmila

             Buchungsplattformen. Beispiele aus ausgewählten EU-Ländern

14.00 – Kompala Peter

             Deutsch-slowakische Wirtschaftsbeziehungen im Kontext des EU-

             Binnenmarktes.

14.10 –  Becker Julia

             Harmonisierung der EU-Rechtsakte in Deutschland

14.20 – Paškrtová Lucia, Milošovičová Petra

             Instantzahlungen in der Slowakei

14.30 – Peráček Tomáš

   Perspektiven für Einfache Aktiengesellschaften als Instrument zur  

             Unterstützung von Start-ups nach 2020. Fallstudie Slowakei

 

Guests are welcome !
Enjoy the celebration with us !

 

COVID   -19 rules applied, do not forget mask please!

Conference - NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION

 

 

On the occasion of the 70th anniversary of Robert Schuman Declaration,

Comenius University in Bratislava,

Faculty of Management

 

invites academicians, professionals and students

to

the International Scientific Conference

NEW CHALLENGES FOR THE EUROPEAN UNION

within ERASMUS + Jean Monnet Programs

 

on September 23rd, 2020 in Bratislava. 

Organising this academic activity, the Faculty of Management signs up to the legacy of Robert Schuman.

Three sections in English, German and French are open for paper presentations and debates.

The study at the Faculty of Management is focused on the development of skills and competencies needed to cooperate in the international environment. For this reason, we emphasize the study of future managers in English, German and French languages.

The conference venue will be held in the hotel Devin

 

New studying AID for students

To make  studying for students more interesting and easier, Assoc. Professors Frederick Delaneville and Darina Saxunova are preparing for students a study aid which wil help them to master the key knowledge from the newly developed courses. It is useful assistant for example also for final state exam preparation or for the exam preparation, as well. It will cover the fundamental terminology of the individual courses, it is an user-friendy aid, students may benefit from it while travelling or waiting hours to arrange certain administrative assignments. It shall be ready for them and available also for other students in the library till the end of the summer term. 

Three new courses

Three new courses (proposals of the courses being innovated continuously taking into consideration the feedback of the first year experience) 

Courses: Business Law, European Economic LawFinancial Accounting and Control in the European Economic Area 

In the academic year 2019/2020, in the fall term we offered three courses for the students of the master program in International Management or students of French program and for the Erazmus + students and foreign students studying in English language. The courses of European Economic Law, Business law, Financial Accounting and Control in the European Economic Area were evaluated after their introduction in the first year of the project. Taking into account the feedback received and analyzed, they are in the process of the continuous innovation by incorporating improvements, that we believe, will result in being a high-quality educational targeted product. 

XI. ročník medzinárodnej študentskej konferencie pri príležitosti Dňa Európy a iné aktivity v rámci programu Jean Monnet

 

Zámerom programu Jean Monnet je spájať akademických a výskumných pracovníkov pôsobiacich v oblasti európskych záležitostí. V rámci tohto programu sa kladie na dôraz na  štúdium a výskum v otázkach integrácie EÚ  so zreteľom na správne  pochopenie úlohy Európy v globalizovanom svete. Fakulta managementu UK v Bratislave v rámci programu Jean Monnet organizovala viaceré podujatia s medzinárodným rozmerom. Dňa 8. apríla 2019  sa konalo medzinárodné študentské akademické kolokvium pri príležitosti 30. výročia činností programu Jeana Monneta, ktorý bol v roku 1976 vymenovaný za čestného občana Európy. Podujatia sa zúčastnili študenti 4. ročníka  medzinárodného manažmentu a zahraniční študenti, ktorí študujú v rámci programu Erasmus na Fakulte managementu  UK v Bratislave. Pripomenuli sme si  významané výročie nielen z dôvodu realizácie programu Jeana Monneta, ale aj z dôvodu, že Fakulta managementu, UK v Bratislave patrí k najväčším aktérom programu Erasmus a akademická mobilita nielen  študentov ale aj učiteľov má stúpajúcu tendenciu. V rámci podujatia odzneli príspevky o význame a živote Jeana Monneta (L. Rašková). Študentom boli prezentované konkrétne výstupy programu pre vysokoškolských študentov Erasmus FM UK v Bratislave, ako aj prínos a význam akademických mobilít učiteľov (E. Černeková). Práve 30. výročie akcie Jeana Monnet, bolo aj  vhodnou príležitosťou na diskusiu o multikulturalizme. (E.Hoti)

Ďaľším významným podujatím bol XI. Ročník medzinárodnej študentskej konferencie pri príležitosti „Dňa Európy“ a „15. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie“ (6.máj 2019). Okrem študentov zo Slovenska sa zúčastnili konferencie  aj študenti zo Srbska, Gruzínska, Ukrajiny, Kene, Španielska. S Dňom Európy sa spája Róbert Schuman, humanista, ktorý navrhol novú podobu nadnárodnej politickej spolupráce v Európe so zámerom vytvorenia medzinárodného spoločenstva štátov. Jeho víziou bola  iba ekonomická spolupráca, mierové a prosperujúce spolužitie ľudí v rámci jedného národa a medzi jednotlivými národmi Európy. V danej súvislosti nesmieme zabúdať, že Schumanova deklarácia je dnes považovaná  za „rodný list“ Európskej únie. Deň Európy je jedným z európskych symbolov a preto sme si s veľkou úctou pripomenuli tento pamätný deň a symbolické narodeniny Európskej únie (vtedy Európskych spoločenstiev). Oživením  študentského vedeckého podujatia bolo aj vystúpenie komorného sláčikového kvarteta Konzervatória v Bratislave, ktoré prispelo k dôstojnosti podujatia a zahralo Hymnu Európskej únie Ódu na radosť

Úvodné vystúpenie patrilo prof. RNDr. Michalovi Gregušovi, PhD., súčasnému dekanovi fakulty. Vo svojom príhovore vyzdvihol význam prehlbujúcej sa európskej integrácie a význam študentskej a učiteľskej mobility v rámci program Erasmus. Zároveň sa zmienil aj o význame členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Vzhľadom k tomu, že bývalí absolventi fakulty pôsobia aj v inštitúciách Európskej únie, študentov prišla pozdraviť  bývalá študentka francúzskeho program FM UK v Bratislave Mgr. Sláviková pracujúca v Bruseli, ktorá objasnila inštitucionálny systém Európskej únie.

Fakulta managementu UK v Bratislave realizuje vzdelávanie vo viacerých jazykoch a preto sa rokovania v sekciách konali v anglickom, francúzskom, nemeckom jazyku. Práve v sekciách študenti prezentovali svoje názory a postoje na minulosť, súčasnosť a budúcnosť Európskej únie.

V nemeckej sekcii študenti    prezentovali prínos ich študentskej mobility v rámci programu Erasmus pre rozvoj ich vedomostí a zručností. Študentka Tokárová, J. oboznámila študentov s plánovaným vývojom Európskej únie do roku 2030.  Hájeková, G. a Mihalovičová, J. sa  vo svojom vystúpení  venovali konkrétnym vzťahom Spolkovej republiky Nemecko a Európskej únie.  Grillova, A. a Meňhartová, M. vo svojej prezentácii analyzovali vývoj vzťahov Rakúskej republiky a Európskej únie. Prekvapením bolo vystúpenie študentiek prvého ročníka o pôsobení nemeckých investorov na Slovensku. Doplniť mená dn

Francúzska sekcia si pripomenula význam a prínos Jeana Monneta pre vznik Európskych spoločenstiev a budovania spoločného trhu s uhlím a oceľou. Táto sekciou bola moderovaná Dr. Delaneuvillom, F., koordinátorom dvojitého diplomu „Etudes européennes „v rámci spolupráce s Univerzitou v Lorraine na Slovensku, ktorý pripomenul výzvy európskej integrácie. Mgr. Sláviková, bývalá absolventka Fakulty managementu UK a držiteľka dvojitého diplomu porozprávala študentom o svojom pôsobení v rámci Európskej komisie v GR pre hospodársku súťaž. Taktiež upozornila na dôležitosť nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Zummerova, L. prezentovala podiel Francúzska na vzniku európskej integrácie a vyzdvihla významnú úlohu Francúzska v procese vytvárania užšieho zväzku medzi národmi Európy. M. Uhriková sa vo svojej prezentácii zamerala na antické korene európskej demokracie zdôrazňujúc súčasné smery jej vývoja. Blaháč, J. a Martišovič, M. predstavili bilanciu priamych zahraničných investícií na Slovensku a investícií Slovenska v zahraničí. Na záver Otrubová, D. a Huliková, Z. ilustrovali tieto investície predstavením francúzskej spoločnosti "Occitanne" pôsobiacej na Slovensku.

V anglickej sekcii vystupovali študenti z rôznych štátov sveta. Dokonca tu prezentovali aj študentky čiernej pleti. Sme radi, že práve študenti z rôznych štátov sveta si pripomenuli posolstvo Roberta Schumana, architekta zjednotenej Európy, nositeľa myšlienky vzájomnej spolupráce štátov a  mierového spolužitia národov Európy.

Ganyovicsová, M., Horiev, Šeligová, S. oboznámili účastníkov konferencie s vývojom migračnej politiky Európskej únie a zároveň objasnili aktuálne problémy týkajúce sa migrantov. Slovenské študentky zo Srbska Povolni, A. a Krošlak, S.  prezentovali súčasný vývoj vzťahov Európskej únie a Srbska a samotný proces prípravy Srbska na plnoprávne členstvo v Európskej únii. Študentky Mulonga Shirley a Maryam Dima z Kene prispeli do diskusie svojim príspevkom o vytváraní vzťahov a partnerstva afrických štátov a EÚ. Španielski študenti Javier Herrero Lara, Carmen Carla Pérez Cuesta, Francisco Argüeso prezentovali svoj príspevok o vstupe Španielska do EÚ, tému ďalej rozvili Marta Alén Morenza, Javier Serrano Casado, Conrado Cano, keď diskutovali na tému využívania benefitov prostredníctvom využívania európskych fondov, zdôrazňujúc že zatiaľ je Španielsko väčším prijímateľom ako donorom fondov a tak vyzdvihli pozitívny postoj členských krajín EÚ pomôcť štátom, ktoré to potrebujú vyzdvihnutím dôležitosti princípu súdržnosti…….. Alejandra Borrell Ortiz, Andres Valdivia Miranda ukázali na reálnom príklade podniku Textil Santanderina využitie finančnej pomoci z Európskeho regionálneho rozvojového fondu pre rozvoj podnikania. Garcia Reeves Sofia la Mer, Cuyas Padron Lea del Carmen and Placeres Picos Harimaguada del Pino diskutovali o programe “Horizont 2020 -najväčšom výskumnom a inovačnom programe EÚ s takmer €80 biliónmi kapitálu dostupného na financovanie počas siedmych rokov (2014 až 2020) a Adriana Rodríguez Mesa a Paula Andrea Ramos Ahumada uzavreli popoludnie diskutovaním o súčasných problémoch migrácie, azylovej politiky a integrácie Španielska  a európskych fondoch určených na tento účel, ktoré pomáhajú riešiť tento problém v Španielsku, keďže Španielsko sa sa stalo hlavnou bránou migrantov v EÚ.

Takéto podujatia práve prispievajú k zvyšovaniu povedomia o Európskej únii, ako aj o rozvoji vzťahov Európskej únie s členskými štátmi a nečlenskými štátmi. Fakulta managementu UK v Bratislave sa vždy hlásila k myšlienke európskej  ekonomickej integrácie. Deklarovala to už v roku 1995, kedy študenti tejto fakulty absolvovali prvý kurz o európskej integrácii v anglickom jazyku v rámci projektu TEMPUS Európska dimenzia vo výchove a vzdelávaní. Ako prvá vysoká škola na Slovensku v rámci program MATRA vydávala odborný časopis s názvom “Slovenské a európske právo” (2000-2002). Proeurópska dimenzia sa prejavuje nielen v rámci riešenia medzinárodných projektov, ale aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, kde sa kladie dôraz na získanie jazykových kompetencií a  vedomostí v oblasti medzinárodného manažmentu a podnikania v európskom hospodárskom priestore. Vďaka odborným jazykovým kompetenciám, ktoré považujeme za konkurenčnú výhodu, ale aj odborným vedomostiam, absolventi medzinárodného manažmentu väčšinou pracujú v nadnárodných koncernoch alebo v európskych inštitúciách,   a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

The International Student Academic Colloquium

On April 8, 2019, the international student academic colloquium was held on the occasion of the 30th anniversary of the Jean Monnet program, who was bestowed Honorary Citizen of Europe in 1976. Students – of the master program in the International management and foreign students studying under the Erasmus program at the Faculty of Management of Comenius University participated in the event. The students of the University of the Third Age (Civil society) also took part in this event. We commemorated the important anniversary not only because of the Jean Monnet program, but also because the Faculty of Management of Comenius University in Bratislava ranks among the greatest players in the Erasmus program. The academic mobility of not only students but also teachers has an increasing tendency. The workshop was aimed at highlighting Jean Monnet´s contribution and his legacy. There were presentations on the Jean Monnet´s life and his contributions and merits for European integration (L. Rašková). The students  were informed about the students mobility results within the Erasmus program at FM UK, numbers of outgoing and incoming students, Erasmus opportunities to travel for the studying or work-internship purposes, about the application process by the  head of international affairs office Ms. E. Černeková, as well as, the contribution and importance of academic mobility. Jean Monnet's 30th anniversary was also a good opportunity to discuss multiculturalism.(E. Hoti). Within the workshop students discussed positive and negative aspects of Erasmus program and possibilities to improve Erasmus program mobility (selection of subjects for studying, social and cultural integration, user-friendly administration).    

 

 

 

 

Okrúhly stôl o budúcnosti Európskej únie

 

 

PROGRAM
Round Table on the future of the European Union
11.03.2019 o 11.00 – 13.00

 

Political reflection on the future of the European Union

(Daniela Nováčková)

 

EU Enlargement

 

 

Stabilisation and Association Process - Serbia

(Anja Povolni )

 

Stabilisation and Association Process –Ukraine

(Olena Starchenko)

 

Economic  cooperationof the  European Union - Azerbaijan

(Anastasia Mazina)

 

 

Discussion

 

 

 

 

Tento projekt je financovaný EÚ. Tento dokument bol vypracovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci programu Erasmus (2018-2021).
Referencia projektu: 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE

Jean Monnet Module plaque (2018-2021)

Fotografia modulu Jean Monnet

Publikácia v rámci projektu

Publikácia v rámci projektu

The Jean Monnet Kick-off meeting

Date: November 29th, 2018 - 08:30 - Start
Venue: MCE Management Center, Rue de l'Aqueduc 118, 1050 Brussels
Country: Belgium
Organizer: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Action(s) covered: Jean Monnet – Kick off meeting

 

The Jean Monnet Kick-off meeting brought together the representatives from the projects selected under the call for Proposals (EAC/A05/2017), members of the Executive Agency's Jean Monnet team and collegues from the European Commission.

The Executive Agency's Jean Monnet team hosted information sessions, offering support and guidance on operational and financial aspects in of their activities in order to facilitate the implementation of their projects.

The Kick-off meeting should allow to facilitate the creation of synergies between the beneficiaries. The event offered also an opportunity to network and exchange information on good practice, it was especially useful for us, as our university obtained this Jean Monnet project first time.

The activities of the whole day programme included:

Welcome and introduction to the Jean Monnet Kick-off meeting
François WILLEKENS, Head of Unit, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) - Please find the presentation here

"Jean Monnet activities – An action to address challenges in contemporary Europe''
Jose-Lorenzo VALLES, Head of Unit, EAC A.1

Grant Management I
Santiago GUTIERREZ JIMENEZ, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Grant Management II
Santiago GUTIERREZ JIMENEZ, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Dissemination: Erasmus+ Project Results Platform
Edith GENSER, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Roundtable discussion with your financial and project officer
Jean Monnet Team, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Bilateral meetings with your financial and project officer
Jean Monnet Team, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Concluding remarks
François WILLEKENS, Head of Unit, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

It was very thorough meeting.
Great thanks to all organizers.

Daniela Nováčková a Darina Saxunová